Muhyî'nin Şehd-i Ebrâr isimli manzum dört halife menâkıbnâmesi (İnceleme-metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ZEHRA KALE

Supervisor: HAKAN YEKBAŞ