Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The evaluation of the attitudes of science teacher candidates towards chemistry lesson

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.100-109, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları ve Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları

Uluslararasi Kibris Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi, vol.25, pp.18-30, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi

Uluslararasi Kibris Universitesi Fen-Edebiyat Fakultesi, vol.25, pp.726-738, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜREKLİ KAYGI VE KENDİNİ ALDATMA DURUMLARININ İ

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.883-893, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi: Sivas Örneği

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.11, pp.1542-1547, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin İncelenmesi

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.12, pp.1002-1008, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Science Teachers’ Level of Technological Pedagogical Content Knowledge and Research of Their Attitudes Toward to the Technology

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.13, pp.1536-1546, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalık-Mağduriyet Durumları ve Yordayıcılarının İncelenmesi

The Journal of Academic Social Sciences, vol.50, no.50, pp.37-50, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Akad

Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.387-402, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeyleri İle Benlik Saygısının İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.12, pp.265-274, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.5, no.4, pp.31-40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Review of teacher self efficacy notions of science undergraduates receiving pedagogical formation

International Journal of Academik Research, vol.7, no.3, pp.45-48, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Correlatin between the scientific process and creative thinking skills of the preservice teachers

International Journal of Academic Research Part B, no.5, pp.238-244, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin problem çözme becerisine etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.1, pp.55-72, 2009 (Other Refereed National Journals)

Turkish Pupils understanding of some science concept

World Applied Science Journal, vol.3, no.1, pp.45-50, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Tutumları

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.33, no.354, pp.11-18, 2008 (Other Refereed National Journals)

A Research on the effects of computer assisted science teaching

World Applied Science Journal, vol.4, no.2, pp.199-205, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin kavram yanılgıları üzerine etkisi

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.1, pp.69-81, 2007 (Other Refereed National Journals)

Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin bilgisayara yönelik tutuma etkisi

K.Ü Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.2, pp.549-560, 2007 (Other Refereed National Journals)

The effects of the characteristics of adoloscence on the science process skills of the child

Journal of Applied Sciences, vol.7, no.23, pp.3811-3814, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fizik dersinin lise programları ve ÖSS soruları açısından değerlendirilmesi

K.Ü Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.14, no.2, pp.431-440, 2006 (Other Refereed National Journals)

Enhancing learning though constructivist approach in science education

Journal of Environmental and Science Education, vol.1, no.2, pp.181-188, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.80-88, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Beliren Yetişkinlerde Psikometrik Özellikleri

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1773-1779

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFiLLERiNiN BELiRLENMESi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.1, pp.182-186

SINIF ÖĞRETMENi ADAYLARININ GÖRSEL DERSLiKLER HAKKINDAKi GÖRÜŞLERİ

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.1, pp.187-190

Sınıf öğretmeni adaylarının görsel derslikler hakkındaki görüşleri

10.Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

Öğretmen adaylarının çoklu zekâ profillerinin belirlenmesi

10.Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

Bilgisayar destekli fen öğretiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversites, Baku, Azerbaijan, 12 May - 14 February 2007, pp.444-448

Fizik dersinin lise programları ve ÖSS soruları açısından değerlendirilmesi

VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004