Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Social Capital of Schools: Logistic Prediction Between Variables

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.192, pp.427-439, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Current Problems in Terms of Supervision Process of School Principals' Views

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.3, pp.184-196, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

School Management Related Knowledge Levels of Primary School Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.2, pp.907-912, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effects of Decision-Making Styles of School Administrators on General Procrastination Behaviors

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.13, no.51, pp.253-272, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

EFFECTS OF ADMINISTRATORS' ETHICAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL JUSTICE BEHAVIOR ON TEACHERS' ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVEL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.434-448, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Celal Teyyar UĞURLUCihat ARSLAN

inönü üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü dergisi, vol.6, no.11, pp.1-13, 2019 (Other Refereed National Journals)

Teacher Candidates’ Socialization Process: A Grounded Theory Study

Asian Journal of Education and Training, vol.5, no.1, pp.213-223, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi: Bir meta analiz çalışması.

International Online Journal of Educational Sciences, vol.11, no.1, pp.71-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkili Okul Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, vol.20, no.1, pp.69-82, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Liderliği Ölçeği (OLÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-42, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lisans Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.46, pp.198-222, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sınıfiçi Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı ve Denetlenmesi: Öğretmen ve Denetmen Görüşü

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.67, pp.969-989, 2018 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi

İlköğretim Online, vol.17, no.1, pp.347-366, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimi:Lojistik Yordayıcılık

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.2, no.26, pp.345-354, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gelişimsel denetim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.46, pp.131-143, 2018 (Other Refereed National Journals)

Eğitimde okulların hesapverebilirliğine yönelik yönetici, öğretmen ve veli görüşleri

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.40, no.1, pp.215-241, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Sciences, no.64, pp.305-316, 2018 (Other Refereed National Journals)

Views of the School Administrators on Their Own Professional Development and Their Leadership Behaviours for the School Improvement

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.6, no.1, pp.205-224, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Müdürlerin Okul Liderliği Davranışları: Öğretimsel Destek, İlişki ve Açıklık Düzeyleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.24, pp.781-808, 2017 (Other Refereed National Journals)

OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.34, pp.155-172, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Factors that Influence Bureaucracy and Professionalism in Schools: A grounded Theory Study

Journal of Education and Practice, vol.8, no.8, pp.196-207, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-14, 2017 (Other Refereed National Journals)

Readiness of teachers for change in schools

International Journal of Leadership in Education, vol.20, no.2, pp.176-197, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING DIFFICULTIES SCALE

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.13, no.3, pp.411-429, 2017 (Other Refereed National Journals)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.1, pp.21-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Journal of Turkish Studies, vol.12, no.4, pp.327-344, 2017 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarınıneğitim inançlarına ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.25, pp.511-533, 2017 (Other Refereed National Journals)

Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.102-122, 2017 (Other Refereed National Journals)

Analying the administration perception of the teachers by means of logistic regreesion according to values

Journal of Education and Practice, vol.8, no.7, pp.138-144, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akran-arkadaş gruplarına üyelik: Anlamı, nedenleri, çatışma yaratan etkenler ve sürekliliği.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.3, pp.861-877, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.885-896, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.301-321, 2016 (Other Refereed National Journals)

School Principals’ Opinions About Level of their Entrepreneurship

European Journal of Social Sciences Education and Research, vol.7, no.1, pp.125-129, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim Elemanların Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğrenci Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, no.49, pp.129-145, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Absenteeism Attitudes of University Students Logistic Prediction Between Variables

The Journal of Academiz Social Science Studies, no.50, pp.169-182, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Teachers Opinion About Unionisation

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.27, pp.101-123, 2016 (Other Refereed National Journals)

Demografik özellikler ve tutumun tükenmişlik üzerine yordayıcılık etkisi

ABANT İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.305-308, 2016 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel vatandaşlık davranışının öncülü olarak okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları

Elektronik Sosyal Bilimler, vol.15, no.56, pp.98-119, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.27, pp.83-95, 2016 (Other Refereed National Journals)

Development Study for Absenteeism Attitude Scale

mERSİN üNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.504-515, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Turkish Studies, vol.11, no.3, pp.2261-2272, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngilizce dil öğreniminde güçlükler

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.2261-2272, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğrenci ve öğretim elemanlarının sınıf yönetim modellerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.15, no.59, pp.1157-1173, 2016 (Other Refereed National Journals)

Development study for absenteesim attitude scale

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.504-511, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin lojistik yordayıcılık

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.301-321, 2016 (Other Refereed National Journals)

Etkili okul ve okul liderliğine ilişkin öğretmen görüşleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.22, no.3, pp.401-428, 2016 (Other Refereed National Journals)

Denetim tutum ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.137-159, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin öğrenci algısı ölçeğinin geliştirilmesi

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.49, pp.129-144, 2016 (Other Refereed National Journals)

Eğitimde Denetim Tutum Ölçeği Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.137-159, 2016 (Other Refereed National Journals)

İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.57, pp.361-371, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.3, pp.102-123, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.27, pp.83-95, 2016 (Other Refereed National Journals)

Etkili okullar için kim ne yapmalı

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.53-75, 2016 (Other Refereed National Journals)

Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.367-378, 2016 (Other Refereed National Journals)

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.885-896, 2016 (Other Refereed National Journals)

İngilizce dil öğreniminde motivasyon

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.57, pp.361-371, 2016 (Other Refereed National Journals)

Okul liderliği davranış ve uygulamalarının okul etkililiğini sağlamadaki rolüne ilişkin öğretmen algılarının incelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.40, no.1, pp.215-241, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerinin belirlenmesi Ölçek geliştirme çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.17, no.1, pp.299-313, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetim Modellerine İlişkin Görüşleri: Nitel bir araştırma

ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, no.59, pp.1157-1173, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının ÖğretmenlerinAlgı ve Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.775-789, 2015 (Other Refereed National Journals)

A Metaphorical Study about Transported Education in Turkey

Journal of Education and Human Development, vol.4, no.4, pp.195-201, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Serbest Kıyafet Uygulaması: Kim Ne Söyledi?

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.21, no.2, pp.213-246, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen görüşlerine göre obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.54, pp.173-191, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Öğretmen görüşlerine obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.54, pp.173-191, 2015 (Other Refereed National Journals)

Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),, vol.16, no.2, pp.121-140, 2015 (Other Refereed National Journals)

VIEWS OF UNIVERSITY ACADEMIC MEMBERS ANDSTUDENTS ON THE ABSENTEEISM CASE AND CAUSES

Turkish Studies, vol.10, no.3, pp.1009-1030, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin örgütsel kimlik ve okula güven düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

İlköğretim Online,, vol.14, no.1, pp.72-85, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yükseköğretimde devamsızlık olgusu ve nedenlerine ilişkin öğretim üyeleri ve üniversite öğrencilerinin görüşleri

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.10, no.3, pp.1009-1030, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE TUTUMUN TÜKENMİŞLİKÜZERİNE YORDAYICILIK ETKİSİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.305-318, 2014 (Other Refereed National Journals)

Okul yönetiilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki

Gazi Üniversity Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), vol.34, no.3, pp.489-516, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.35-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

4 4 4 Eğitim Sisteminin Okul Paydaşlarına Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Yönetici Görüşlerine Göre İncelenmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.13, no.1, pp.115-138, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğrenen okul ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.35-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

İnformal iletişim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.83-100, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin öğretmen liderliği algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.36-56, 2014 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinde devamsızlık davranışları Nedenler ve tutum düzeyleri

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.4, no.3, pp.182-190, 2014 (Other Refereed National Journals)

Views Of University Academic Members And Students On The Absenteeism

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.136, no.2014, pp.527-531, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

4 4 4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi

Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.115-138, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve etik liderlik algılarının incelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.96-112, 2014 (Other Refereed National Journals)

Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.13, no.4, pp.1097-1119, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.2, pp.577-602, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel imaj algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.301-322, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.266-281, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin ilköğretimin amaçlarını gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri

İlköğretim Online, vol.12, no.1, pp.132-147, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri

Uluslararası Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.93-105, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim okullarında dedikodunun işlevine ilişkin öğretmen görüşleri

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.45, pp.2-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin iletişim becerileri ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi

. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,, vol.3, no.2, pp.49-60, 2013 (Other Refereed National Journals)

Denetimlerin sanatsal denetim anlayışına uygunluğuna ilişkin öğretmen görüşleri

İlköğretim Online, vol.12, no.2, pp.597-614, 2013 (Other Refereed National Journals)

An analysis of empathetic tendencies communication skills of school directors in terms of some variables

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.14, no.8, pp.1114-1123, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teacher power use in the college classroom Turkish students views

International Journal of Human Sciences, vol.10, no.2, pp.544-554, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okullardaki örgütsel değişim sürecine ilişkin bir analiz

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.59, pp.123-140, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sanatsal denetim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], vol.19, no.1, pp.119-134, 2013 (Other Refereed National Journals)

Faculty of Education Students’xx views on absence Attitudes.

Procedia Social Behaviour, vol.46, pp.3401-3408, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of informal communication levels of teachers on organizational citizenship behavior

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.12, no.8, pp.1125-1135, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İl eğitim denetmenlerinin iletişim becerileri ile empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.93-105, 2012 (Other Refereed National Journals)

Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.25, no.1, pp.217-232, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin forum sayfalarında karşılaştıkları etik sorunlar

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.3, pp.737-75, 2012 (Other Refereed National Journals)

The facets of satisfaction among vice principals in elemantary schools

Journal of Managemant Development, vol.31, no.7, pp.636-647, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim okullarında yıldırma Mobbing davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.718-749, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eğitim müfetişlerinin görev alanları açısından karşılaştıkları sorunlar

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.13, no.1, pp.1-21, 2012 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim okulu öğretmenlerin yönetici etik liderlik davranışlarına ilişkin algıları

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.36, no.2, pp.203-213, 2012 (Other Refereed National Journals)

The validity and reliability study of school administrators ethical leadership scale

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.19, pp.191-204, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.35, no.1, pp.68-74, 2011 (Other Refereed National Journals)

Computer teachers attitudes toward ethical use of computers in elemantary schools

International Journal of Cyber Ethics in Education,, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf öğretmenlerinin öğrenen sınıf özelliklerine ilişkin görüşleri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.29-43, 2011 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye de vatandaşlık eğitimi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.37, pp.153-169, 2011 (Other Refereed National Journals)

Gevşek yapılı sistemler olarak ilköğretim okullarında karar Verme liderlik çatışma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-29, 2011 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin eğitim müfettişlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri

e-International journal of education research, vol.1, no.2, pp.66-7, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algıları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.16, no.2, pp.367-378, 2008 (Other Refereed National Journals)

Gevşek yapılı sistemler olarak okulların üç kavramı Karar verme liderlik ve çatışma

A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.15-30, 2007 (Other Refereed National Journals)

Okul yönetiminde etkileme ve takas kuramı

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.31, no.332, pp.39-44, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrencilerin okul müdürünün sosyal adalet liderliği davranışlarına yönelik görüşleri: Bir durum çalışması

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, ODTÜ, Çeşme-İzmir (2-4 Mayıs)., 02 May 2019 - 04 January 2020, pp.220-226

Level Of Teachers’ Class Management Skills: A MetaAnalysis Study

11th Humanities and Social Sciences Conference, 26 - 28 January 2018

Conceptual Analysis of Educational Sustainability

Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, Malta, 26 January - 28 February 2018

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNE İLİŞKİNARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.47-48

Views of the principals on their own professional development needs

26th ENİRDELM Conference, Krakow, Poland, 14 - 17 September 2017, pp.25

Okul Yöneticilerini Motive Eden Kaynaklar

6th International Conference on Education, 29 June - 01 July 2017

School principals opinins about level of entrepreneurship

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya, Madrid, Spain, 23 - 24 September 2016, pp.922-925

The University Student s Motivation Level on Learning English

10th International Congress on Social Sciences, 23 - 24 September 2016

School principals opinions about level of entrepreneurship

10th Internatıonal Congress On Socıal Scıence, 23 - 24 September 2016

Universty students level of motivation in English languages learning

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, Madrid, Spain, 23 - 24 September 2016, vol.2

The Universty students motivation level on learning English

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya, Madrid, Spain, 23 - 24 September 2016

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

III.International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.574-575

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin aldıkları derslere yönelik geliştirdikleri metaforlar

EJER IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 31 May - 03 June 2016

İngilizce dil öğreniminde Motivasyona İlişkin Öğrenci Görüşleri

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28 - 30 May 2015

The Views Of Teachers Towards Perception Of Discipline In Schools

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.120-125 identifier

Obezitenin Öğrenci Yaşamına ve Eğitime Yansımalalrı

6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 June 2014

Okullarda yürütülen seminer dönemlerine ilişkin öğretmen görüşleri

6.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi.Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 5 - 08 June 2014, pp.192-193

Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi

13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu,Dumlupinar Üniversitesi, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, vol.2, pp.588-595

Kim ne söyledi Serbest kıyafet uygulaması

9. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Siirt Üniversitesi, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.55

Views Of University Academic Members And Students On The Absenteeism

Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), Antalya, Turkey, 5 - 07 December 2013, vol.136, pp.527-531 identifier

Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile değerlere göre yönetim becerilerinin incelenmesi

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.308-309

Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri

8. Ulusal Eğitim Yonetimi Kongresi, Marmara Universitesi, Istanbul., Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.434435

Öğretmenlerin olumlu sinif iklimi oluşturmaya ilişkin görüşleri

4. Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013

Öğretmenlerin okullarda yürütülen rehberlik çalişmalarinin niteliği hakkindaki görüşleri

4.Eğitim Yönetimi Forumu- Balıkesir Ünversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir., Turkey, 3 - 05 October 2013

Öğretmen görüşlerine göre okulun kalitesini belirleyen unsurlar

Eğitim Yönetimi Forumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2013

Okul ve çevre ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

Views of University academic members and students on the abseenteism

5. World Conference on Educational Sciences, 6-8 February, Roma-İtaly., 6 - 08 February 2013, pp.527-531

Okullarda yaşanan değişim süreçlerine ilişkin yönetici görüşleri

V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş., 20 - 22 June 2013

Okullarda yabancılaşma ve bağlanma üzerine nitel bir araştırma

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 June 2013, pp.225-233

Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin okul iklimine ilişkin tutum ve davranışları

5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale., 6 - 09 June 2013, pp.216-224

Sinif yönetiminde öğretmen davranışları Nitel bir çalışma

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.303-308

Öğretmenlerin sınıf içi iletişim sürecine ilişkin görüşleri

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın., Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.297-302

Yöneticilerin karar verme becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.139-144

Öğretmenlerin değerler eğitimi üzerine görüşleri

4. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya., Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.91-97

Sınıf Yönetiminde Öğretmen Davranışları: Nitel Bir Çalışma

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.303-308

Distrubuted leadership and organizational trust The case of elemantary schools

4. World Conference on Educational Sciences, 2-5 February, Barcelona-Spain., Turkey, 2 - 05 February 2012, pp.3316-3419

Distributed leadership and organizational trust: the case of elementary schools

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3316-3319 identifier

Faculty of education students' views on absence attitudes

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3401-3408 identifier

The significance of school culture in elemantary schools in terms of organizational development

WCES World Conference on Educational Sciences, 4-7 February 2009 North Cyprus, Turkey, 4 - 07 February 2009, pp.1003-1007

Ethical education in Turkish National Education Laws

WCES World Conference on Educational Sciences, Turkey, 4 - 07 February 2009, pp.1078-1082

Primary school teacher s expectation about inspectors guidance role and these expectations realization level

Further Education in the Balkan Countries, 23-25 October 2008, Konya-Turkey, Konya, Turkey, 23 - 25 October 2008, vol.9, pp.530-534

Books & Book Chapters

Durum (örnek olay) çalışması

in: Eğitim yönetiminde araştırma, kadir beycioğlu, niyazi özer, yaşar kondakçı, Editor, Pegem, Ankara, pp.329-351, 2018

The effects of teachers’ favoritism and alturism perceptions on school culture

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1699-1709, 2017

Toplumsal Değişme ve Eğitim

in: Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editor, Anı Yayıncılık, pp.217-248, 2017

okul yönetiminde yeni yaklaşımlar

in: Okul yönetimi, Celal Teyyar UĞURLU, Editor, Anı, Ankara, pp.183-212, 2017

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim politikasına ve eğitim fakültesine yönelik geliştirdikleri metaforlar

in: Eğitim Yönetimi Araştırmaları e book, Kadir BeycioğluNiyazi ÖzerDidem Koşarİdris Şahin, Editor, Pegem, Ankara, pp.362-372, 2016

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Politikasına ve Eğitim FakültesineYönelik Geliştirdikleri Metaforlar

in: EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI, KADİR BEYCİOĞLU, NİYAZİ ÖZER, DİDEM KOŞAR, İDRİS ŞAHİN, Editor, APEGEM, Ankara, pp.362-372, 2016

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

in: Eğitim Bilimlerine Giriş, Uğurlu Celal Teyyar, Editor, Eğiten Kitap, pp.209-221, 2015

Eğitimin Ekonomik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar UĞURLU, Editor, Eğiten Kitap, pp.243-261, 2015

Eğitimin Felsefei Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar UĞURLU, Editor, Eğiten Kitap, pp.81-103, 2015

Eğitimin Tarihsel Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Celal Teyyar UĞURLU, Editor, Eğiten Kitap, pp.105-123, 2015

Prof.Dr. Mustafa Aydın Hoca’ya yazılan mektuplarınincelenmesi: Bir durum çalışması

in: Prof Dr Mustafa Aydın a armağan Eğitim ve toplum yazıları, Mualla Bilgin Aksu, Hasan Şimşek, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.331-354, 2015

Etik Liderlik

in: Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları, Necdet KONAN, Editor, PegemA, Ankara, pp.43-73, 2015

Sınıfın Fiziksel Düzeni

in: Sınıf Yönetimi, İkram ÇINAR, Editor, Eğiten Kitap, pp.47-65, 2014

Sınıfta Zaman Yönetimi

in: Sınıf Yönetimi, İkram ÇINAR, Editor, Eğiten Kitap, pp.227-238, 2014

Mapping the terrain superintendency in Turkey. Structural, Institutional and Normative Features,

in: The Educational Superintendent between trust and regulation an international perspective, Adam E Nır, Editor, Nova Publishers, New York, pp.131-144, 2014

Computer teachers’ attitudes toward ethical use of computers in elementary schools”

in: Ethical Technology Use Policy and Reactions in Educational Settings, Kadir Beycioğlu, Editor, Hershey, USA: IGI Publishing, pp.46-55, 2013

Birleştirilmiş sınıflarda öğrenme öğretme sürecinin planlaması

in: Teoriden pratiğe birleştirilmiş sınıf uygulamaları, T.Dilci, Editor, İdeal, pp.49-78, 2011

Eğitim ve Öğretimde Planlama Süreci

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tuncay Dilci, Editor, İdeal, pp.257-285, 2011