Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covid-19 Salgını Sürecinin İşgücü Piyasaları Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.3, pp.1125-1144, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Geçiş Ekonomileri Arasında Uluslararası Girişimcilik Faaliyetlerinin Önemi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika, vol.2, no.1, pp.97-110, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi

ULUSLARARASIEKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKADERGİSİ, vol.1, no.2, pp.187-200, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.362-380, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye’de Mevduat Bankalarının Karlılığını Etkileyen Faktörler

İşletme Araştırmları Dergisi, vol.9, no.1, pp.362-380, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kadın Girişimciliği Ve Bölgesel Kalkınma TR72 Kayseri Sivas Yozgat Bölgesinde Uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.9, no.1, pp.39-70, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Kısım Latin Amerika ve Güney Doğu Asya Tipi Ülkelerinde Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.149-168, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye de Dış Ticaretteki Serbestleşmenin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.7, no.2, pp.49-65, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma Latin Amerika ve Türkiye

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.431-444, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri Sivas İli Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.235-257, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bölgesel Kalkınmada İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Sivas İlinde Bir Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.10, no.1, pp.81-98, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sivas'ta Kadının İşgücündeki Yeri

Revak, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSININ ENTROPİ VE MARCOS YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE KRİTİK TARTIŞMALAR KONGRESİ, Aydın, Turkey, 22 October 2021

TÜRKİYE’ DE DIŞ BORÇ, DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 11 - 14 July 2019 Sustainable Development

Internal Factors Affecting the Profitability of Non-Life Insurance Companies in Turkey

III.Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, 19 - 21 June 2019

TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP)’IN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ SİVAS ÖRNEĞİ

International Congress of Energy, Economy and Security/ENSCON’xx18-Güz, 10 November 2018 Sustainable Development

KOSGEB DESTEKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ VEBÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TR72 BÖLGESİ

III. ULUSLARARASIBOZOK SEMPOZYUMUBölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 3 - 05 May 2018

TANAP PROJESİNİN TÜRKİYE’DE OLUŞTURDUĞU BÖLGESEL EKONOMİK ETKİLER

INTERNATIONAL CONGRESSOF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, 21 - 22 April 2018

İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Türkiye’de bankaların sermaye yapısının belirleyicilerinin ampirik analizi

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 April 2017, pp.155

TÜRKİYE DE MEVDUAT BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYENFAKTÖRLER

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 June 2016, pp.270-271

Türkiye de İşsizlik Sorunu ve Genç İşsizlik

(ICOMEP 2016)International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016 Sustainable Development

KOBİ'lerde İstihdam Koşulları ve Sorunları: Sivas İli Örneği

Second Sarajevo Intenational Conference on "EU Integration&Balkan Countries", 17 - 20 May 2016 Sustainable Development

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi

International Conference On Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.461-468

Türkiye ve AB Ülkelrinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri

international conference on eurasian economies 2014, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2015 Sustainable Development

Türkiye ve AB Ülkelerinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2014, 1 - 03 July 2014, pp.676-679 Sustainable Development

Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları

International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 28 May 2013, pp.305

Türkiye'de 1980 Sonrası Dış Borç ve Büyüme İlişkileri

3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1 - 03 November 2012, pp.115

Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma Geçiş Ekonomileri Örneği

International Conference on Eurasian Economies, 11 - 13 October 2012, pp.115-122 Sustainable Development

BÖLGESEL KALKINMADA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ TR 72 BÖLGESİNDE KAYSERİ SİVAS YOZGAT UYGULAMA

13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 24 - 26 May 2012

Financial Crisis Impact on SMEs and SMEs Strategies during Economic Crises: A Case of Sivas Province

13th International Conference on Finance and Banking, Ostrava, Czech Republic, 12 - 13 October 2011, pp.506-508 Sustainable Development identifier

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Önemi

Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1, 15 - 16 April 2010, pp.1123-1143

Bölgesel Kalkınma ve Terör: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.662-678 Sustainable Development

Geçiş Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları

Integration and Economic Development in Transition Economies, Second International Manas University Conference in Economics, 9 October - 11 September 2008, pp.200-207 Sustainable Development

Ekonomik Kalkınma ve İhracat Teşvikleri Sivas İlinde Bir Uygulama

"International Symposiom on International Capital Flows and Emerging Markets, 24 - 27 April 2008, pp.225-234

KOBİ Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkiler Sivas İli Örneği

6. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Turkey, 31 May - 02 June 2007, pp.538-553

Küreselleşme Sürecinde Devletin Ekonomideki Değişen Rolü

5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Turkey, 15 - 17 June 2006, pp.285-291

Sivas İli'nin İstihdam Yapısı

Sivas Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 May 2003 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Teşviklerin Etkisi

in: Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı, İlkay NOYAN YALMAN, Editor, Ekin, pp.191-209, 2021

Türkiye'de İşsizlik ve İşsizlik Histerisinin Araştırılması

in: Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı, İlkay NOYAN YALMAN, Editor, Ekin, pp.161-173, 2021

MAKROEKONOMIK GÖSTERGELERLE N-11 ÜLKELERININ GENEL EKONOMIK ÖZELLIKLERI

in: MAKROEKONOMIK GÖSTERGELER ÇERÇEVESINDE N-11 ÜLKELERI, Nevzat Balıkçıoğlu, Editor, Orion, pp.1-26, 2020