Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KOSGEB Desteklerinin TR 72 Bölgesi’nde İhracat ve Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.12, no.29, pp.65-79, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Özgüven Seviyeleri İİle Mesleki Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki: Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.1, pp.223-233, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçiş Ekonomileri Arasında Uluslararası Girişimcilik Faaliyetlerinin Önemi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika, vol.2, no.1, pp.97-110, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi

ULUSLARARASIEKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKADERGİSİ, vol.1, no.2, pp.187-200, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.362-380, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Türkiye’de Mevduat Bankalarının Karlılığını Etkileyen Faktörler

İşletme Araştırmları Dergisi, vol.9, no.1, pp.362-380, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Girişimciliği Ve Bölgesel Kalkınma TR72 Kayseri Sivas Yozgat Bölgesinde Uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.9, no.1, pp.39-70, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Kısım Latin Amerika ve Güney Doğu Asya Tipi Ülkelerinde Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.149-168, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye de Dış Ticaretteki Serbestleşmenin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.7, no.2, pp.49-65, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma Latin Amerika ve Türkiye

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, pp.431-444, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri Sivas İli Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.235-257, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgesel Kalkınmada İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Sivas İlinde Bir Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.10, no.1, pp.81-98, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üçüncü Dünya Ağır Borçlu Ekonomilerde Borçluluk Sürecinde Gelişmeler Kırgızistan İçin Açılımlar

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.9, no.2, pp.45-62, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas'ta Kadının İşgücündeki Yeri

Revak, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’ DE DIŞ BORÇ, DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 11 - 14 July 2019 Sustainable Development

Internal Factors Affecting the Profitability of Non-Life Insurance Companies in Turkey

III.Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi, 19 - 21 June 2019

TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI (TANAP)’IN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ SİVAS ÖRNEĞİ

International Congress of Energy, Economy and Security/ENSCON’xx18-Güz, 10 November 2018 Sustainable Development

KOSGEB DESTEKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ VEBÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TR72 BÖLGESİ

III. ULUSLARARASIBOZOK SEMPOZYUMUBölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, 3 - 05 May 2018

TANAP PROJESİNİN TÜRKİYE’DE OLUŞTURDUĞU BÖLGESEL EKONOMİK ETKİLER

INTERNATIONAL CONGRESSOF ENERGY ECONOMY AND SECURITY, 21 - 22 April 2018

İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, 21 - 23 September 2017 Sustainable Development

Dışa Açık Büyüme Modeli ve Türkiye de Dış Borçlar

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2017, 10 - 12 July 2017

Türkiye’de bankaların sermaye yapısının belirleyicilerinin ampirik analizi

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 April 2017, pp.155

TÜRKİYE DE MEVDUAT BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYENFAKTÖRLER

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 June 2016, pp.270-271

TÜRKİYE DE İŞSİZLİK SORUNU VE GENÇ İŞSİZLİK

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016, pp.412 Sustainable Development

Türkiye de İşsizlik Sorunu ve Genç İşsizlik

(ICOMEP 2016)International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016 Sustainable Development

İlçe Merkezlerinde Bulunan MYO ların Bölge Ekonomisine Etkileri Sivas İli Örneği

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016), 18 - 20 May 2016, pp.110-121

KOBİ'lerde İstihdam Koşulları ve Sorunları: Sivas İli Örneği

Second Sarajevo Intenational Conference on "EU Integration&Balkan Countries", 17 - 20 May 2016 Sustainable Development

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi

International Conference On Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.461-468

Türkiye ve AB Ülkelrinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri

international conference on eurasian economies 2014, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2015 Sustainable Development

Türkiye ve AB Ülkelerinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2014, 1 - 03 July 2014, pp.676-679 Sustainable Development

Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları

International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 28 May 2013, pp.305

Türkiye'de 1980 Sonrası Dış Borç ve Büyüme İlişkileri

3. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1 - 03 November 2012, pp.115

Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma Geçiş Ekonomileri Örneği

International Conference on Eurasian Economies, 11 - 13 October 2012, pp.115-122 Sustainable Development

BÖLGESEL KALKINMADA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ TR 72 BÖLGESİNDE KAYSERİ SİVAS YOZGAT UYGULAMA

13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, 24 - 26 May 2012

Financial Crisis Impact on SMEs and SMEs Strategies during Economic Crises: A Case of Sivas Province

13th International Conference on Finance and Banking, Ostrava, Czech Republic, 12 - 13 October 2011, pp.506-508 Sustainable Development identifier

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Önemi

Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1, 15 - 16 April 2010, pp.1123-1143

Bölgesel Kalkınma ve Terör: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.662-678 Sustainable Development

Geçiş Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları

Integration and Economic Development in Transition Economies, Second International Manas University Conference in Economics, 9 October - 11 September 2008, pp.200-207 Sustainable Development

Ekonomik Kalkınma ve İhracat Teşvikleri Sivas İlinde Bir Uygulama

"International Symposiom on International Capital Flows and Emerging Markets, 24 - 27 April 2008, pp.225-234

KOBİ Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkiler Sivas İli Örneği

6. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Turkey, 31 May - 02 June 2007, pp.538-553

Küreselleşme Sürecinde Devletin Ekonomideki Değişen Rolü

5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Turkey, 15 - 17 June 2006, pp.285-291

Sivas İli'nin İstihdam Yapısı

Sivas Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 May 2003 Sustainable Development

Books & Book Chapters