Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Structure and kinematics of the Central Sivas Basin (Turkey): salt deposition and tectonics in an evolving fold-and-thrust belt

FOLD AND THRUST BELTS: STRUCTURAL STYLE, EVOLUTION AND EXPLORATION, vol.490, pp.361-396, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Geology of the Central Sivas Basin (Turkey)

JOURNAL OF MAPS, vol.15, pp.406-417, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Recognition of gypsum geohorizons in the Sivas Basin (Turkey) using ASTER and Landsat ETM+ images

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.26, no.20, pp.4583-4596, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Is the Amik Basin (SE turkey) a triple-junction area? Analyses of SPOT XS imagery and seismicity

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.25, no.19, pp.3857-3872, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Digital geologic mapping and ASTER image analysis in the southern part of the Tecer Mountains on the Inner Tauride Suture

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.55, no.2, pp.87-109, 2012 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

İç Torid Kenedinin Tecer Dağları Sivas Güneyindeki Kesiminin Sayısal Jeolojik Haritalanması ve ASTER Görüntüleriyle Analizi

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.55, pp.87-109, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A Detailed Geologic Lineament Analysis Using Landsat TM Data of Gölmarmara Manisa Region Turkey

Online Journal of Earth Sciences, vol.1, pp.145-153, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tecer Dağının (Sivas) karst hidrojeolojisi incelemesi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.27, pp.109-125, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development identifier

3 Subat 2002 Çay Afyon Depremleri

Turkiye Jeoloji Bulteni, vol.45, pp.49-55, 2002 (Other Refereed National Journals)

Savcun ve Karacaören Ulaş Sivas yörelerinde Sivas Havzası güney kenarının tektonostratigrafik özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.23, pp.113-127, 2001 (Other Refereed National Journals)

17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin yüzey kırığı ve neotektonik önemi

ATAG-3 Makaleler Kitapçığı, pp.6-11, 2000 (National Non-Refereed Journal)

17 Agustos 1999 Gölcük Depremi ni Oluşturan Aktif yüzey Kırığının Jeolojik incelemesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, vol.99, pp.9-11, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Surface deformation of the 17 August 1999 İzmit earthquake and its neotectonic significance

International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region, pp.47-53, 1999 (Non-Refreed Journal)

Uzaktan Algılamanın Temel Kavramları ve Jeoloji deki Uygulama Alanları

Jeoloji Mühendisliği, vol.52, pp.63-74, 1998 (Other Refereed National Journals)

Tectonostratigraphy of the southern sivas tertiary basin (central turkey) and comparison with landsat mss imagery

International Geology Review, vol.39, no.4, pp.353-364, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Sivas havzası batı sınırının (Ağcakışla) stratigrafik özellikleri

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.39, no.2, pp.119-130, 1996 (Other Refereed National Journals)

Tectonic setting and evolution of the sivas basin, central anatolia, turkey

International Geology Review, vol.38, no.9, pp.838-853, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Stratigraphy of the Agcakisla Region Western Boundary of the Sivas Basin

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.39, pp.101-112, 1996 (Other Refereed National Journals) identifier

Ağcakısla Alt Baseninin Sivas Baseni Litolojik ve Mineralojik Karakteristikleri

C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, vol.11, pp.87-95, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison Between Images and Supervised Classification in Geological Remote Sensing: An example from Kurtlapa (Sivas)

Uluslararası Katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2022, pp.234

Jeotermal Enerji Kaynakları

Enerji Günleri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 01 June 2021

Miyosen Öncesi Sivas Havzası’nın Kuzey Kenarı: İşhanı Formasyonu


72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, vol.1, pp.78-80

Tuz Tektoniğine Ait Yeni Bulgularla Sivas Havzası’nın Orta Kesiminin Jeolojisi

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, vol.1, pp.81-82

Structure and kinematics of the central Sivas Basin (Turkey): A fold-and-thrust belt with salt tectonics

Fold and Thrust Belts: Structural style, evolution and exploration - Geological Society of London, At London, Londrina, Brazil, 31 October - 02 November 2017, pp.20-21

Evaporitic minibasins of the Sivas Basin (Turkey)

EGU General Assembly 2017, Viyana, Austria, 23 - 28 April 2017, vol.19

Sivas Havzası nda Tuz Tektoniğine Bağlı Mini Havza Gelişimi

Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Turkey, 22 - 25 September 2016

Jeopark olarak Sivas yöresinden bir öneri: Emirhan Kayalıkları

Türkiye’nin Jeolojik Miras Envanteri Projesi, JeoturizmSivas Bölge Toplantısı, Sivas, Turkey, 05 June 2012, pp.45-46

Hiperspektral Chris-Proba Görüntüleri Kullanılarak Jeolojik Birimlerin Haritalanmasına Ofiyolitik Bir Karışıktan Örnek: Sivas Havzası Güneydoğu Kenarı

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, TUFUAB, Ankara, Turkey, 4 - 06 February 2009, pp.1-6

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Altyapısının Olusturulması.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007

Uzaktan algılama verileri ve sayısal arazi modeli entegrasyonu ile Almus Fay Zonu’nun jeolojik özelliklerinin incelenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Teknik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2007

Determination Of Hydrocarbon Seepages Onshore Using Organic Geochemistry And The Importance Of Hyperspectral Remote Sensing Data

International Petroleum and Natural Gas Congress Exhibition of Turkey, Ankara (IPETGAS07), Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2007

Jeoloji ve maden aramalarında uzaktan algılama-CBS uygulamaları

1. Uzaktan Algılama CBS Çalıstay ve Paneli, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2006

Tecer Dağının (Sivas) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.117-118 Sustainable Development

Indication of geohazard risk and economic value of gypsum deposits in the Tertiary Sivas Basin (Turkey) using ASTER and Landsat ETM plus images

2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2005, pp.573-576 Sustainable Development identifier

Determination of volcanic outcrops and structural features around the Karasu fault basin using landsat ETM imagery

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems, Ankara, Turkey, 31 August - 12 September 2003

3 Subat 2002 Çay (Afyon) depremleri

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 March 2002, pp.218-219

Almus Fay Zonu'nun Uzaktan Algılama ve SAM Teknikleri İle İncelenmesi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Yuzey Kiriği ve Bolgesel Neotektonik Onemi

Aktif Tektonik Arastırma Grubu Ucuncu Toplantısı (ATAG-3) Makaleler Kitabı, Sivas, Turkey, 4 - 05 November 1999, pp.66-71

Surface deformation of the 17 August 1999 İzmit earthquake and its neotectonic siginificance

International conference on earthquake Hazard and risk in the Mediterranean region, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 October 1999, vol.1, pp.47-53

The Use of Remotely Sensed and Image Processing Data in Hydrocarbon Explorations

12 th International Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 1998, vol.1, pp.416-432

The Central Anatolian Basins in Turkey. General Evolution. The Sivas Basin as an Example

International Earth Sciences Colloquium, İzmir, Turkey, 9 - 14 October 1995, vol.1, pp.113-134

Ağcakışla (Sivas GB'sı) yöresinin stratigrafisi

45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 February 1992, pp.16

Books & Book Chapters

Structure and kinematics of the Central Sivas Basin(Turkey): salt deposition and tectonics in an evolving fold-and-thrust belt

in: Fold and Thrust Belts: Structural Style, Evolution and Exploration, HAMMERSTEIN,J. A.,DI CUIA,R.,COTTAM,M. A.,ZAMORA,G. BUTLER,R. W. H., Editor, The Geological Society, London, London, pp.361-396, 2020 Creative Commons License

Jeoloji

in: Sivas Atlası, Kaan Şevki Kavak, Editor, SVS Yayınları, Sivas, pp.37-41, 2020

Yerleşim

in: Sivas Atlası, Kaan Şevki Kavak, Editor, SVS Yayınları, Sivas, pp.20-32, 2020

Uzaktan Algılama Uygulamaları

in: Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama, Kaan Şevki Kavak, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.609-697, 2018

Remote Sensing and Image Interpretation

in: Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama, Kaan Şevki Kavak, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-59, 2018

Sayısal Görüntü Çözümlemesi

in: Uzaktan Algılama ve Görüntü Yorumlama, Kaan Şevki Kavak, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.485-608, 2018

Levha Tektoniği: Bir Bilimsel DevriminOrtaya Çıkışı, Bölüm 15

in: Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology), Cahit Helvacı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.360-390, 2013

Jeolojik Devirler Boyunca Yerküre’nin Evrimi, Bölüm 19

in: Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology), Cahit Helvacı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.460-491, 2013

Madde ve Mineraller, Bölüm 2

in: Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology), Cahit Helvacı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.36-60, 2013 Sustainable Development

Depremler ve Yerküre’nin İçi, Bölüm 14

in: Genel Jeoloji Temel Kavramlar (Essentials of Geology), Cahit Helvacı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.334-359, 2013

Other Publications