Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlidlerin Merhaba Bahirleri Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Çelebi Anısına Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 - 29 October 2022

Âşık Paşa’nın Garib-Nâme’de Kendine Seslenişleri ve Nasihatleri

ULUSLARARASI HORASAN’DAN ANADOLU’YA İRFAN GELENEĞİ: ELVAN ÇELEBİ SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 2 - 04 October 2020

Hatırat Türünün Divan Edebiyatındaki Yansımaları

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Turkey, 24 - 26 September 2020, pp.248

Divan Şiiri ve Halk Şiirinin Ortak Bir İsmi Olarak Seyrânî

II. Uluslararası Develi, Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.76-80

Ahmedî ve Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018, pp.263-270

Gazi Giray Han Şiirleri Bağlamında Divan Edebiyatında Savaş Arzusu

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.179-185

Fuzûlî Divanı’nda Toprak Kavramı

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2017

Books & Book Chapters

Mehmed Âkif'in Dârülfünûn'da Edebiyât-ı Osmânî Dersi Hocalığı

in: İslam Şairi Mehmed Akif Ersoy, Arif Edip Aksoy, Abdullah Alperen, Editor, Paradigma Akademi, pp.307-320, 2022

Bosnalı Sâmi'î Divanı

Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, 2021

Mehmed Âkif

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2021

Yahyâ Nazîm Divanı

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2020

Hatırat Türünün Divan Edebiyatındaki Yansımaları

in: Kavramlar ve Kuramlar: Dil Bilimleri, M. Nesim Doru, Kamuran Gökdağ, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, pp.113-124, 2020

Âşık Paşa’nın Garib-nâme’de Nida ve Tecrid Sanatları Eşliğinde Yaptığı Nasihatler

in: Tarikat, Toplum ve Siyaset: Baba İlyas’tan Elvan Çelebi’ye Bir Sûfî Ailenin İzinde, Zekeriya Işık, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.199-217, 2020

Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi

Dün Bugün Yarın (DBY) Yayınları, 2019

Nazîm Divanında Sanatlı Manzumeler

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Prof. Dr. H. İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.499-543, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Münşe'ât (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Tercüme-i Târîh-i Cihângîr Şâh

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Târîhçe-i Nevres

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Dîvân (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Dîvân (Zîver)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Mebâligu'l-Hikem

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Dîvân (Nâzîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Gazve-i Bedr (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Dîvânçe (Ârif)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021