Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mehmed Âkif'in Kendi Resimlerinde Gördüğü: Sûretten Sîrete

Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies, no.25, pp.259-270, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aşk Meyanında Canını Ortaya Koymak Yahut Klasik Türk Şiirinde Bir Deyim: “Baş Oynamak”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, no.1, pp.49-66, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur'ân'ın Klasik Türk Şiir Diline Yansıması ve Bâkî Divanı'ndan Örnekler

International Journal of Language Academy, vol.9, no.2, pp.149-166, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Türk Şiirinde Nağmelerin Tınısı ve Nâilî Divanı’nda Musiki Unsurları

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.4, no.2, pp.206-220, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı’nın Son Dönem Âlimlerinden Harputlu Ömer Na’îmî Efendi ve Manzûme-i Na’îmiyye Adlı Nasihatnamesi

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.18, pp.265-291, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Pâdişahlarının Manzum Târihçeleri Fihrist-i Şâhânlar

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.320-321, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Döneminin Kadın Şairlerinden Sultan İkinciAbdülhamid’xxe Cülûsiyyeler

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.46, pp.75-93, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçiş Dönemi Şairlerinden Andelîb Faik Esad ve Gülbün İsimli Eseri

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.478-502, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hacı Ali Ârif Efendi ve Divançesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.53, pp.15-58, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Taşköprîzade Kemaleddin Mehmed ve Şerh-i Ehadis-i Erbain Adlı Eseri

Dede Korkut Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.5, pp.131-140, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Âşık Paşa’nın Garib-Nâme’de Kendine Seslenişleri ve Nasihatleri

ULUSLARARASI HORASAN’DAN ANADOLU’YA İRFAN GELENEĞİ: ELVAN ÇELEBİ SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 2 - 04 October 2020

Hatırat Türünün Divan Edebiyatındaki Yansımaları

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Turkey, 24 - 26 September 2020, pp.248

Divan Şiiri ve Halk Şiirinin Ortak Bir İsmi Olarak Seyrânî

II. Uluslararası Develi, Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.76-80

Ahmedî ve Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018, pp.263-270

Gazi Giray Han Şiirleri Bağlamında Divan Edebiyatında Savaş Arzusu

Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.179-185

Fuzûlî Divanı’nda Toprak Kavramı

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2017

Books & Book Chapters

Bosnalı Sâmi'î Divanı

Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, 2021

Mehmed Âkif

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2021

Yahyâ Nazîm Divanı

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2020

Hatırat Türünün Divan Edebiyatındaki Yansımaları

in: Kavramlar ve Kuramlar: Dil Bilimleri, M. Nesim Doru, Kamuran Gökdağ, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, pp.113-124, 2020

Âşık Paşa’nın Garib-nâme’de Nida ve Tecrid Sanatları Eşliğinde Yaptığı Nasihatler

in: Tarikat, Toplum ve Siyaset: Baba İlyas’tan Elvan Çelebi’ye Bir Sûfî Ailenin İzinde, Zekeriya Işık, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.199-217, 2020

Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi

Dün Bugün Yarın (DBY) Yayınları, 2019

Nazîm Divanında Sanatlı Manzumeler

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, Prof. Dr. H. İbrahim Delice, Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.499-543, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Dîvân (Zîver)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Dîvân (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.-, 2022

Mebâligu'l-Hikem

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Dîvân (Nâzîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Gazve-i Bedr (Nevres-i Kadîm)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2022

Dîvânçe (Ârif)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.1, 2021