Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ant Colony Optimization based on multi-searching to estimate the natural gas demand: Case of Turkey

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.30, ss.223-238, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting the Natural Gas Demand Based on Economic Indicators: Case of Turkey

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.32, ss.559-566, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INSTAGRAMDAKİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

SOSYAL BEŞERİ VE İDARi BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2, ss.586-603, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inbound Pazarlama Uygulamaları İle Pazarlama Performansı Arasındaki İlişkinin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.6, ss.921-939, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.5, ss.48-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarlama Teorisine İlişkin Tartışmalara ve Farklı Bakış Açılarına Yönelik Teorik Bir İnceleme

Turkish Journal of Marketing, cilt.1, ss.131-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Vergi Dairelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması

Yaklaşım Dergisi, cilt.24, ss.431-442, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçmen Nezdinde AK Partinin Marka Değeri

Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.8, ss.147-186, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menşe Ülke Etkisinin Satın alma Kararı Üzerine Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.793-805, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Entrosentiziminin Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Rolü

Sakarya Journal Of Economics, cilt.4, ss.19-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nostaljik İçerikli Reklam Mesajlarının Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileme Düzeyi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.197-216, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Şehrin Markalaşması ve Pazarlanması Süreci Konya İlinde Bir Uygulama

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.328-343, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Algılarını Etkileyen Faktörlerde Sosyal Medyanın Rolü Niğde Üniversitesi İİBF Örneği

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.1-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçmen Nezdinde Siyasal Partilerin Marka Değeri Kırıkkale Örneği

International Journal of Social Science, cilt.6, ss.1355-1388, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü

International Journal of Social Science, cilt.6, ss.1423-1457, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü Kayseride Otomobil Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.69-97, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Hedef Pazarın Belirlenmesi

ODTÜ Gelişme Dergisi, cilt.38, ss.51-70, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevresel Duyarlılık ve Yenilikçilik Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.15, ss.373-393, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etiğe Uymayan İşletmelerin Çöküşü Enron Olayı

Mali Pusula Dergisi, cilt.5, ss.62-68, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ant Colony Optimization Approach for Estimating the Tourism Receipt and Expenditure The Case of Turkey

Tourism Analysis an Interdisciplinary Journal, cilt.14, ss.651-663, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bir Yönetim Yaklaşımı Olarak İçsel Pazarlama

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.361-391, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin ve Davranışsal Niyet Üzerine Etkisi Niğde İlindeki Süpermarketler Üzerine Bir Çalışma

Ege Akademik Bakış İktisadi, İdari ve Siyasal Bilgiler Dergisi, cilt.8, ss.785-812, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesinde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt.14, ss.171-181, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobilyacılık Sektöründe Karşılaşılan Pazarlama Sorunları Ve Bu Sorunlara Çözüm Üretmeye Yönelik Bir Araştırma Kayseri Örneği

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.105-121, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

iŞLETMELERİN HEDEF TÜKETİCİ KİTLESİNE ULAŞMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNE YÖNELİK NİĞDE İLİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

FISCAOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.196-203

Instagram Üzerinden Marka Talep Eden Y Kuşağının Satın Alma Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

FISCOECONOMIA INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (FSCONGRESS), Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.185-195

GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ (JAVS CONGRESS), Şırnak, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.285-294

SANAL MAĞAZA ATMOSFERİNİN ONLİNE GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

V HUMAN CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE (INES), ALANYA, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.213-224

GİYİM MODASI VE GENÇLERİN HAZIR GİYİM TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

18.ULUSLARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.2184-2191

Küresel Rekabet Dünyasında Pazarlama 4.0’ın ve Gerçek Zamanlı Pazarlamanın (Real Time Marketing) İşletmelere Katmış Olduğu Değer

5rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.341-355

Marka savaşlarının Yaşandığı Küresel Dünyada Kültürlerarası Tuzak Pazarlama Uygulamaları

5rd International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.88-101

Yerel Değerler Turizmi ve Markalaşma Üzerine: Niğde Yöresinde Bir Araştırma

International Congress on Cultural Heritage and Tourism ( Iccht), Konya, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.124-136

Şehirlerin Pazarlanması ve Markalaşması Sürecine Etki Eden Faktörler: Bakü Örneği

4. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 26 Nisan 2017 - 28 Ocak 2018, ss.607-614

A Cross Sectional Analysis of Environmental Sustainability Practices

International Symposium on Sustainable Development, 22 - 24 Mayıs 2012

Determination of Environmental Activities and Perspectives of Plants A Field Research in Kayseri

Internatıonal Conference On Plants And Envıronmental Pollutıon (Icpep–2009), 6 - 11 Temmuz 2009

Küreselleşme Sürecinde Çevresel İnovasyon

Hitit Üniversitesi VII. Anadolu işletmecilik Kongresi, Türkiye, 8 Mayıs - 10 Nisan 2008

Küreselleşme Sürecinde Turizm Çeşitlendirmesinde Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Yerel Yönetimlerin Şehir Pazarlama Politikaları

Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları, MEHMET ÖZEL, Editör, Çizgi Yayın Evi, Konya, ss.265-287, 2015

Neuromarketing Kavramı ve Odak Grup Görüşmesi

Çağdaş Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Murat AKIN, MURAT TOKSARI, Editör, Paradigma, İstanbul, ss.17-31, 2015

Determination of Environmental Activities and Perspectives of Plants: A Field Research in Kayseri

Plants Pollutants and Remedition, Öztürk, M., Ashraf, M., Aksoy, A., Ahmad, M.S.A., Hakeem, K.R, Editör, SPRINGER, ss.361-371, 2015

Tüketici temelli marka değeri

ideal yayıncılık, İstanbul, 2012

Diğer Yayınlar