Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Manufacturing Firms Listed on BIST

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.16, no.3, pp.842-855, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

AHP, CRITIC VE WEDBA YÖNTEMLERİNİ İÇEREN ENTEGRE BİR ÇKKV MODELİ İLE AXA SİGORTA ŞİRKETİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ANALİZİ

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.892-908, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysing the Determinants of Profitability of Domestic and Foreign Non-Life insurers in Turkey

International Journal of Insurance and Finance, vol.1, no.1, pp.45-55, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SD TABANLI MABAC VE WASPAS YÖNTEMLERİYLE KAMU SERMAYELİKALKINMA VE YATIRIM BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.13, no.29, pp.61-78, 2020 (Other Refereed National Journals)

Analysis of the Financial Performance of Turkish Listed Oil Companies Through the Application of SD and MAUT Methods

Third Sector Social Economic Review, vol.55, no.3, pp.1395-1411, 2020 (Other Refereed National Journals)

THE ASSESSMENT OF THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX OF CEE COUNTRIES WITH THE NEW COMBINATION OF SV ANDMABAC METHODS

Scientific Journal of Logistics, vol.16, no.4, pp.549-559, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

İş Grubu Üyeliği ve Firma Performansı: Türkiye’den Kanıtlar

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.347-357, 2019 (Other Refereed National Journals)

Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kent Akademisi, vol.12, no.1, pp.200-213, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI ARAS YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.90-99, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Finansal Performansının CRITIC Tabanlı TOPSIS ve MULTIMOORA Yöntemiyle Değerlendirilmesi

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.7, no.1, pp.542-562, 2019 (Other Refereed National Journals)

FİNANSAL ORANLARIN PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: BİST 100 FİRMALARINDAN KANITLAR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.27, pp.188-202, 2019 (Other Refereed National Journals)

Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Performansı

Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.9, pp.341-368, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK:PAY SENETLERİ BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRENTİCARİ BANKALARDAN KANITLAR

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.75-100, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Impact of Size and Growth Decisions on Turkish Banks’Profitability

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.8, no.1, pp.21-29, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

LİKİDİTE RİSKİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA İSTANBUL’A KOTE MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR

Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.113-126, 2017 (Other Refereed National Journals)

THE DYNAMIC ASSOCIATION BETWEEN CEO-DUALITY AND BANK PERFORMANCE: THE MODERATING ROLE OF BOARD SIZE

Research Journal of Business and Management, vol.4, no.4, pp.460-468, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of firm size on profitability: evidence from Turkish manufacturing sector

Journal of Business, Economics and Finance, vol.6, no.4, pp.301-308, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determinants of Profitability: Evidence from Real Sector Firms Listed in Borsa Istanbul

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.8, no.4, pp.689-698, 2017 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KAMU, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ TİCARİ BANKALARIN KARLILIĞININ İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.4, no.3, pp.342-353, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does Family Business Group Affiliation In Real Sector Firms Really Affect Their Performance?

Advances in Social Sciences Research Journal, vol.4, no.15, pp.22-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Profitability and Its Determinants in Turkish Manufacturing Industry: Evidence from a Dynamic Panel Model

International Journal of Economics and Finance, vol.9, no.8, pp.66-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.362-380, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

DETERMINANTS OF NON PERFORMING LOANS OF DEPOSIT BANKS IN TURKEY

Journal of Business, Economics and Finance, vol.5, no.4, pp.341-350, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Board Size Board Composition and Performance An Investigation onTurkish Banks

International Business Research, vol.9, no.2, pp.74-84, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

LARGE SHAREHOLDERS AND FIRM PERFORMANCE EVIDENCE FROM TURKEY

European Scientific Journal, vol.9, no.25, pp.23-37, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSININ ENTROPİ VE MARCOS YÖNTEMLERİYLE ANALİZİ

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE KRİTİK TARTIŞMALAR KONGRESİ, Aydın, Turkey, 22 October 2021

The Influence of COVID-19 On Stock Market Returns: Evidence from OECD Countries

12. International Conference on Political Economy, Manisa, Turkey, 24 June 2021, vol.1, pp.301-310 Sustainable Development

ENTROPI TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİYLE ALLİANZ SİGORTA ŞİRKETİNİN 2012-2018 YILLARIARASINDAKİ PERFORMANSININ ANALİZİ

ATLAS 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.44-52

An Analysis of Financial Performance of Participation Banks Operating in Turkey Through GrayRelationship Analysis

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 July 2019

The Relationship between Capital Structure Decisions and Profitability: A Research on Borsa Istanbul Tourism Firms

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 July 2019

KREDİ VE LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDAN KANITLAR

2. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 15 - 17 March 2019

GELİR ÇEŞİTLENDİRMENİN TÜRK BANKALARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 20 October 2018

FAİZ DIŞI GELİRLERİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDENKANITLAR

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17 - 20 October 2018

Yönetim Kurulu Yapısı Ve Banka Karlılığı Arasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Analizi

1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.361-370

Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Bir Panel Veri Uygulaması

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

Büyüme ve Büyüklük Kararlarının Türk Bankalarının Karlılığına Etkisi

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Yönetime ve Mülkiyete Aile Katılımının Firma Karlılığı ÜzerindekiEtkisi: BIST’ten Kanıtlar

XVIII. International Symposium onEconometrics Operations Research andStatistics, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017

Dışa Açık Büyüme Modeli ve Türkiye de Dış Borçlar

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2017, 10 - 12 July 2017

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALMA VE TİCARİ BANKALARININ PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

AL -FARABI1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türkiye’de bankaların sermaye yapısının belirleyicilerinin ampirik analizi

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 20 - 23 April 2017, pp.155

TÜRKİYE DE MEVDUAT BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYENFAKTÖRLER

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2 - 04 June 2016, pp.270-271

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TAKİPTEKİ KREDİLERİN BELİRLEYİCİLERİ

ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy| Abstract Book1INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 26 - 27 November 2016, pp.442

Books & Book Chapters

TÜRK MEVDUAT BANKALARININ MEVDUAT DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

in: Ekonomi ve Finans Çalışmaları, AYDIN Yüksel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.313-321, 2021

AKBANK’IN 2009-2019 DÖNEMİ FİNANSAL PERFORMANSININ PSI YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Ekonomi ve Finans Çalışmaları, AYDIN Yüksel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.299-312, 2021

BİR LOJİSTİK FİRMASININ PERFORMANS ANALİZİ: REYSAŞ LOJİSTİK ÖRNEĞİ

in: TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Uygulamalı ve Teorik Seçme Konular, İlkay Noyan Yalman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.313-334, 2020

ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARINDA FAİZ GELİR VE GİDERLERİNE DAYALI PERFORMANS ANALİZİ: CRITIC VE EDAS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA

in: FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR -2, Süleyman Serdar KARACA, Erhan DEMİRELİ, Editor, Ekin Kitabevi, pp.69-89, 2020

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNİN PİYASA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ

in: TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Uygulamalı ve Teorik Seçme Konular, İlkay Noyan Yalman, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.375-392, 2020

Sivas İli Bankacılık Sektörünün Gelişimi ve Bankacılık Faaliyetleri

in: Sivas Ekonomisi Geçmişi, Bugünü, Geleceği, İlkay Noyan Yalman, Editor, Altan Matbaa, pp.325-343, 2019