Meme Kanserli Kadınlarda Mastektominin Beden İmajı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi


Erturhan Türk K. , Yılmaz M. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2016
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2017

Proje Özeti

Bu araştırma, Sivas il merkezinde ikamet eden, meme kanserli kadınlarda mastektominin beden imajı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmada veriler kadınların tanıtıcı özellikleri ve meme kanseri risk faktörlerini içeren hasta bilgi formu, Secard ve Jourard (1953) tarafından geliştirilen beden imajı ölçeği (Body Cathexis Scala-BCS), Cella ve ark. (1993) tarafından geliştirilmiş (Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast) FACT-B yaşam kalitesi ölçeği olmak üzere üç form aracılığı ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplandı. Örnekleme Sivas il merkezinde ikamet eden, araştırmaya katılmayı kabul eden, 20 yaş ve üzeri, modifiye radikal mastektomi yapılmış, evre II, III olan hastalar alındı. Mastektomi yapılmış kadınlar telefon ile arandı, ev ziyareti için randevu alındı ve ev ziyareti yapılarak anket formları ev ortamında araştırmacılar tarafından sorularak uygulandı. Kadınlar anket formlarını yaklaşık 20-25 dk tamamladı. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programında tanımlayıcı testler, ortalama ve Pearson Momentler Çarpımı, Durbin Watson testi, Collinerity analizi, Linear Regresyon analizi, Dunnet T3 Post Hoc testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi kullanılarak değerlendirildi. Bu araştırmaya mastektomi yapılmış 57 meme kanserli kadın katıldı. Kadınların yaş ortalaması 49.34 idi. Kadınların FACT-B toplam puan ortalamasının X=68.47±22.44, beden imajı puan ortalamasının (X=121.61±21.96) olduğu belirlendi. Araştırmada linear regresyon analizi sonucuna göre FACT-B‟nin sosyal yaşam ve aile durumu boyutu dışında diğer alt boyutları ile FACT-B toplam ve beden imajı toplam puanı arasında ileri düzeyde pozitif korelasyon olduğu bulundu (β=0.822, p=0.000). Sonuç olarak mastektominin kadınların beden imajını ve yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilediği ve beden imajı ile yaşam kalitesi arasında ileri derecede pozitif ilişki olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, mastektomi, beden imajı, yaşam kalitesi, hemşirelik