Problem çözme becerisi geliştirme eğitiminin intihar düşüncesi olan hastaların benlik saygısı problem çözme becerisi ve intihar düşüncesine etkisi


Kelleci M. , Tel H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: July 2019

Project Abstract

Bu araştırma psikiyatri servisinde yatan ve intihar düşüncesi olan hastalara uygulanan problem çözme becerilerini geliştirme eğitiminin benlik saygısı, problem çözme becerisi ve intihar düşüncesine etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. Araştırman örneklemine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde yatan, intihar düşüncesi olan, 18-65 yaş grubundaki hastalar alınmıştır. Araştırma 17 hasta deney grubunda, 17 hasta kontrol grubunda olmak üzere toplam 34 hasta ile yapılmıştır. Araştırma verileri "Anket Formu", "Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği","Problem Çözme Envanteri" ile "Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği" ile toplanmıştır. Bu çalışmada problem çözme eğitimi sonrası deney ve kontrol grubundaki hastaların problem çözme puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır (p>0.5), benlik saygısı ve intihar düşüncesi puan ortalamaları arasında ise istatistiksel anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Deney grubundaki hastalarda benlik saygısı puanı artmış, intihar düşüncesi puanı azalmıştır. Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aile tipi, çalışma durumu, gelir durumu, daha önce intihar girişimi olması, fiziksel hastalık tanısı, ruhsal hastalık tanısı, yaşamsal kriz yaşama durumuna göre hastaların benlik saygısı ve intihar düşüncesi puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Eğitim sonrası izlemlerde kadın, bekar, ilköğretim eğitimli, çekirdek ailede yaşayan, çalışmayan, geliri giderini karşılamayan, daha önce intihar girişimi olmayan, fiziksel hastalığı olan, ruhsal hastalığı olan, yaşamsal kriz yaşamayan hastalarda benlik saygısı artmış, intihar düşüncesi azalmıştır. Bu çalışmada psikiyatri servisinde yatan ve intihar düşüncesi olan hastalarda benlik saygısının ve problem çözme becerisinin düşük düzeyde olduğu, problem çözme becerilerini geliştirme eğitimi ile hastaların benlik saygısının arttığı, intihar düşüncesinin azaldığı saptanmıştır. İntihar düşüncesi intihar davranışının önemli bir belirleyicisi olduğundan psikiyatrik hastalık tanısı olan hastaların hem ayaktan izlem sürecinde hem de hastaneye yatışlarında benlik saygısı ve intihar düşüncesinin değerlendirilmesi, intihar düşüncesinin şiddeti belirlenerek hastaların intihar girişimi yönünden izlenmesi, benlik saygısını destekleyen yaklaşımlar ve problem çözme becerisini geliştiren eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile hastaların benlik algısı ve baş etmelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: İntihar düşüncesi, benlik saygısı, problem çözme becerisi, hemşirelik bakımı