Muhasebe Hilelerinin Tespitinde İç Denetim Sisteminin Önemi ve Denetim Standartları Açısından Denetçinin Hileye Karşı Sorumluluğu


Creative Commons License

Arslan Ö. , Demir M. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: April 2018

Project Abstract

2000'li yıllarda yaşanan muhasebe ve denetim skandalları başta yatırımcılar, işletme sahip ve çalışanları olmak üzere devlet, kredi verenler, işletmeyle ticari ilişkide olanlar gibi birçok kesime zarar vermiştir. Hileli finansal raporlamanın işletme içi ve dışı çıkar gruplarına zarar vermesi, muhasebe ve denetim mesleğinin ciddi anlamda sorgulanmasına ve denetçilerin eleştirilmelerine sebep olmuştur. Bütün bu olaylar neticesinde muhasebe, denetim ve kurumsal yönetim alanlarında ardı ardına düzenlemelere gidilmiştir. Bu tezde, hileli finansal işlemlerin tespit edilme sıklıklarının düzeyi, iç denetim sisteminin hileli finansal raporlamayı önlemedeki rolü, denetim standartları açısından bağımsız denetçinin hileye karşı sorumluluğu ve finansal skandallarda tarafların sorumluluğu hakkında deneklerin görüşlerini tespit etmek amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek için Türkiye'de faaliyet gösteren bağımsız denetim şirketlerinde çalışan toplam 300 bağımsız denetçi üzerinde 2017 Haziran-Ağustos döneminde bir anket uygulanmıştır. Anket verileri SPSS 20 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0,772'dir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda deneklerin hileli finansal işlemlerden "stok değer düşüklüğünün ayrılmaması" işlemine daha çok rastladıkları bulgusu elde edilmiştir. İç denetim sisteminin hileli finansal raporlamayı önlemedeki rolüne ilişkin ifadelerden "iç denetçinin denetim standartlarını bilmemesi hileli finansal raporlama yapılma riskini artırır" ifadesinin daha çok benimsendiği ve denetim standartları açısından bağımsız denetçinin hileye karşı sorumluluğuna ilişkin ifadelerden ise "bağımsız denetçinin uluslararası denetim standartları çerçevesinde hata ve hilelerin bulunması ve raporlanması konusundaki sorumluluğu "... makul güvence vermek" çerçevesinde sınırlı bir sorumluluktur" ifadesine daha çok katılım gösterildiği saptanmıştır. Son olarak da deneklerin finansal skandallarda tarafların sorumluluğuna ilişkin ifadelerden "iç kontrolün yetersizliği" ifadesine daha çok katılım gösterildiği tespit edilmiştir.