DETERMINATION OF NURSES 'WORK LIFE QUALITY, JOB STRESS AND JOB SATISFACTION LEVELS


Mert T. Y. , Güler N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: January 2019

Project Abstract

Bu araştırma, hemşirelerin iş yaşamı kalitesi, iş stresi ve iş doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinde çalışan 500 hemşire örneklemini ise 280 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi Ölçeği, Algılanan İş Stresi Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmış, veriler hemşirelerin sözlü onamları alınarak iş yerinde yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programında tanımlayıcı testler, ortalama ve Kolmogorov-Simirnov testi, Tamhane's Post Hoc testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Spearman korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hemşirelerin iş yaşamı kalitesi puan ortalaması 107.79±18.98, iş stresi puan ortalaması 37.62±8.77 ve iş doyumu puan ortalaması 61.54±13.32 olarak saptanmıştır. Hemşirelerin iş doyumu ile iş yaşamı kalitesi puan ortalamaları arasında pozitif yönde, iş doyumu ile iş stresi puan ortalamaları arasında negatif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. İş/çalışma ortamı, iş algısı ve destek hizmetler değişkenlerindeki algı artışının iş doyumunu artırdığı, iş koşulları ve iş stresi değişkenlerindeki algı artışının iş doyumunu azalttığı saptanmıştır. Hemşirelerin iş yaşam kalitesini artırmak ve iş doyumunu sağlamak için esnek çalışma saatleri olanağı ve uygun koşulları sağlamanın yanında, eğitim ve kendini geliştirme süreçlerini desteklemeye yönelik kurumsal düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: İş yaşamı kalitesi, iş stresi, iş doyumu, hemşirelik