Investigation of Prevalence of Hydatid Cyst in Cattle in Sivas Province


Erol U. , Urhan O. F. , Şahin Ö. F. , Altay K.

EDUVET INTERNATIONAL VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Samsun, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.170-175

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.170-175

Abstract

Cystic  echinococcosis  is  one  of  the  important  parasitic  diseases  affecting  both  human  and  animal health. The disease, which is seen in almost all regions of the world, threatens both public and animal health in Turkey. This study was conducted to investigate the prevalence of hydatid cyst in internal organs of cattle in a slaughterhouse in Sivas and to investigate the current status of the disease in cattle in Sivas province. For this purpose, the internal organs of a total of 1,120 cattle, 945 females and 175 males, which were slaughtered in a slaughterhouse between April 1, 2019 and April 1, 2021, were macroscopically examined in terms of hydatid cysts. Hydatid cysts were detected only in the liver and lungs of the examined internal organs, while hydatid cysts were not found in other internal organs. Hydatid cysts were found in the liver and / or lungs of 15.63% (175/1120) of the animals examined in the study. It was found that 17.56% (166/945) of the female animals and 5.14% (9/175) of the male animals were infected with hydatid cysts. As a result, it was determined that the prevalence of cystic echinococcosis  (CE)  infections  in  cattle  in  Sivas  province  is  quite  high.  It  is  thought  that  cystic echinococcosis  still  poses  an  important  risk  in  terms  of  human  and  animal  health  in  Sivas  and therefore  protection  and  control  measures  should  be  taken  as  soon  as  possible  in  order  to  protect humans and animals from the disease. 

Kistik  ekinokokkozis  hem  insan  hem  de  hayvan  sağlığını  etkileyen  önemli  paraziter  hastalıklardan birisidir. Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde görülen hastalık, Türkiye’de de hem halk sağlığını hem de hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Bu çalışma, Sivas’ta bir mezbahanede kesilen sığırların iç organlarında  kist  hidatikin  yaygınlığının  araştırılması  ve  hastalığın  Sivas  ilinde  sığırlardaki  güncel durumunun  araştırılması  amacıyla  yapılmıştır.  Bu  amaçla  1  Nisan  2019  ile  1  Nisan  2021  tarihleri arasında  bir mezbahanede  kesilen  945  dişi  ve  175  erkek  olmak  üzere  toplam  1.120  adet  sığırın  iç organları  makroskobik  olarak  kist  hidatik  yönünden  incelenmiştir.    İncelen  iç  organlardan  sadece karaciğer ve akciğerde hidatik kistler tespit edilirken diğer organlarda ise kist hidatike rastlanmamıştır. Çalışmada  incelenen  hayvanların  %15,63’ünün  (175/1120)  karaciğer  ve/veya  akciğerlerinde  kist hidatike  rastlanmıştır.  Dişi  hayvanların  %17,56’sının (166/945)  erkek  hayvanların  ise  %5,14’ünün (9/175)  kist  hidatikle  enfekte  olduğu  tespit  edilmiştir.  Sonuç  olarak  bu  çalışma  ile  Sivas  ilinde sığırlarda  kistik  ekinokokkozis  (CE)  enfeksiyonlarının  prevalansının  oldukça  yüksek  olduğu  tespit  edilmiştir. Kistik ekinokokkozisin Sivas ilinde hala insan ve hayvan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğu ve bu nedenle de hastalıktan insan ve hayvanların korunması amacıyla koruma ve kontrol tedbirlerinin alınması gerektiği düşünülmektedir.