The Effect of Perceived Service Quality in Vocational Schools on Career Optimism


Creative Commons License

Öniz C., Karki A., Demir Yurtseven E.

Studies On Social Science Insights, vol.3, no.1, pp.48-66, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.53035/sossci.54
  • Journal Name: Studies On Social Science Insights
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.48-66
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of this study is to determine the level of perception of the quality of the service received by the students receiving education service at a vocational school in Sivas and to examine the relationship and effect of these perceptions with career optimism. Vocational schools aim to contribute to their careers by developing the human capital of industry, trade and service sectors, and by training intermediate level personnel for the mentioned sectors. In this context, the quality of services and their effects on career optimism in the mentioned educational institutions gain importance. The study was conducted on the students studying at the Vocational School, using the SERVQ UAL service quality scale developed by Parasuruman, Zeithaml and Berry (1985, 1988) and the Career Future scale developed by Rottinghous, Day and Borgen (2005) and the validity and reliability study of which was conducted by Kalafat (2012). The Career Optimism (KI) scale, which is a sub-dimension of KARGEL, was applied. The universe of the study consists of 240 students registered in Vocational School. 224 students were reached through the online method, and after the erroneous, incomplete and invalid questionnaires were removed, the analyzes continued with 217 questionnaires. In the evaluation of the research data, confirmatory factor analysis (CFA), multiple regression analysis, descriptive statistics, ANOVA and difference analysis for each sub-dimension were performed. Considering the results of the study, the hypotheses that the Enthusiasm (Hypothesis 3), Confidence (Hypothesis 4) and Empathy (Hypothesis 5) sub-dimensions of perceived service quality positively affect the career optimism of associate degree students were accepted. The other two dimensions of perceived service quality, Physical Characteristics (Hypothesis 1) and Reliability (Hypothesis 2), did not have a significant effect on students' career optimism. 

Bu çalışmanın temel amacı, Sivas ilinde bulunan bir meslek yüksekokulunda eğitim hizmeti alan öğrencilerin aldıkları hizmetin kalitesini ne düzeyde algıladıklarını saptamak ve bu algılarının kariyer iyimserliği ile ilişkisini ve etkisini incelemektir. Meslek yüksekokulları, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin insani sermayesini geliştirerek bahsi geçen sektörlere ara kademe eleman yetiştirerek kariyerlerine katkı sağlama amacı taşımaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen eğitim kurumlarında hizmetlerin kalitesi ve kariyer iyimserliğine etkileri önem kazanmaktadır. Çalışma MYO’da okuyan öğrencilere, Parasuruman, Zeithaml ve Berry (1985, 1988) tarafından geliştirilen SERVQ UAL hizmet kalitesi ölçeği ve Rottinghous, Day ve Borgen (2005) tarafından geliştirilen ve Kalafat (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Kariyer Geleceği ölçeğinin (KARGEL) bir alt boyutu olan Kariyer İyimserliği (Kİ) ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın evrenini MYO’ da kayıtlı 240 öğrenci oluşturmaktadır. Online yöntemle 224 öğrenciye ulaşılmış, hatalı, eksik, geçersiz anketler çıkarıldıktan sonra 217 anket ile analizlere devam edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA), çoklu regresyon analizi, betimsel istatistik, ANOVA ve her alt boyut için farklılık analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına bakıldığında, algılanan hizmet kalitesinin Heveslilik (Hipotez 3), Güven (Hipotez 4) ve Empati (Hipotez 5) alt boyutlarının ön lisans öğrencilerinin kariyer iyimserliğine pozitif etki ettiği hipotezleri kabul edilmiştir. Algılanan hizmet kalitesinin diğer iki boyutu olan Fiziksel Özellik (Hipotez 1) ve Güvenilirlik (Hipotez 2) alt boyutlarının ise öğrencilerin kariyer iyimserliğine anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.