3568 SAYILI KANUN SONRASI MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK BİBLİYOGRAFİK ANALİZ (1993-2020)


Demir M., Yıldırım H.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.170-179

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.170-179

Abstract

Muhasebe bilimi, işletmede gerçekleşen finansal olayları kendine özgü sistem, ilke ve yöntemlerle işleyip hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarına anlaşılır, güvenilir, karşılaştırılabilir bilgiler üretmektedir. Bu bilgilerin kalitesi üzerinde muhasebenin temel kavramlarının önemli rolü bulunmaktadır. Uygulayıcılara bir rehber niteliği taşıyan bu kavramlara uygun hareket etme düzeyi ile üretilen bilgilerin kalitesi arasında doğrudan ve aynı yönde ilişki olduğunu söylemek mümkündür.

Serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğiyle ilgili ilk düzenleme olan 3568 Sayılı Kanun, 13.06.1989 tarih ve 20184 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece mesleğe hukuki nitelik kazandırılmış ve 26.12.1992 tarihli Resmi gazetede ise 1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu çalışmada amaç, 3568 Sayılı Kanun sonrasında muhasebenin temel kavramları üzerine, 1993–2020 yılları arasında yapılan akademik çalışmaların bibliyografik analizi gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 10.10.2021 ile 20.11.2021 tarihleri arasında Google, Google Akademik, Dergipark, üniversite dergilerinin resmi internet siteleri ve YÖK Ulusal Tez Merkezi üzerinde tarama yapılmıştır. Bu tarama sonucunda temel kavramlar konusunda yayınlanmış 28 makale, 5 yüksek lisans ve 1 doktora tezi olmak üzere toplam 34 yayına ulaşılmıştır.

Çalışmanın sonucunda, çok yazarlı çalışmaların 2005 yılı itibariyle arttığı, doktor öğretim üyelerinin diğer ünvanlara kıyasla daha çok çalışma yaptığı, erkek yazarların literatüre daha fazla katkı sağladıkları görülmüştür. Yine incelenen çalışmaların teorik ağırlıklı olduğu, 2009 yılından itibaren lisansüstü çalışmalar yerine makale yazımının daha çok tercih edildiği, bütün kavramları konu edinen çalışmaların daha fazla olduğu ancak tekil olarak çoğunlukla ‘ihtiyatlılık’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘önemlilik’ kavramlarının ele alındığı ve çalışmaların daha çok ‘Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’, ‘Muhasebe ve Finansman Dergisi’ ve ‘Mali Çözüm Dergisi’nde yayımlandığı bulgularına ulaşılmıştır.