Examination of the Professional Problems that Music Teachers and Musicians Faced During the Covid-19 Pandemi


Akkaya K., Çelik S.

ULUSLARARASI MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 12 - 14 June 2021, pp.214-215

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.214-215

Abstract

With the COVID-19 epidemic, music education and musicians have moved from physical to digital environments, and with this move, music teachers and performers have faced a new situation. The purpose of this research is to examine the professional problems music teachers and musicians faced during the Covid-19 pandemic. The research is carried out with the case study design, among the qualitative research methods. The case study design was chosen to examine the professional problems music teachers and musicians faced during the Covid-19 pandemic in detail. The data is collected by the interview technique, one of the qualitative research data collection techniques. The semi-structured interview form developed by the researchers was sent to the field experts to ensure content validity and language control, and the form was finalized with the feedback of the field experts. To determine the understandability of the questions in the semi-structured interview form, two pilot interviews were conducted. The actual implementation started after the trial interviews. The participants of the study are 20 music teachers and 20 music performers from various regions of Turkey. In the study, the convenience sampling method was used. The research data were analyzed by the content analysis method, one of the qualitative data analysis techniques. The reporting process of the research findings and results is ongoing and the research results will be included in the full paper text. 

Müzik eğitimi ve icrası COVID-19 salgını ile birlikte fiziksel ortamlardan dijital ortamlara taşınmış olup, bu taşınma ile birlikte müzik öğretmenleri ve müzisyenler yeni bir durum ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni ve müzisyenlerin karşılaştıkları mesleki sorunların incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmektedir. Covid-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni ve müzisyenlerin karşılaştıkları mesleki sorunları detaylı bir şekilde incelemek için durum çalışması deseni tercih edilmiştir. Bu duruma ilişkin veriler nitel araştırma veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kapsam geçerliliği ve dil kontrolünün sağlanabilmesi için alan uzmanlarına gönderilmiş, alan uzmanlarından gelen dönütler sonucunda form nihai haline kavuşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruların anlaşılırlığını belirleyebilmek için 2 pilot görüşme yapılmış olup, asıl uygulamaya başlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Türkiye genelinden 20 müzik öğretmeni ve 20 müzik icracısı oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş olup araştırma bulgularının ve sonuçlarının raporlama süreci devam etmekte olup, araştırma sonuçlarına bildirinin tam metninde yer verilecektir.