Effects of Environmental Education on Motivational Purchasing and Environmental Attitude


Creative Commons License

Öniz C., Gedik S.

ULUSLARARASI AKADEMİK BİRİKİM DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.266-280, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This  study  aims  to  make  sense  of  the  differences  in  motivational  purchasing  and  environmental attitudes  of  university  students  who  receive  environmental  education  compared  to  university students who do not receive environmental education, and to give an idea to those concerned. The study  was  also  carried  out  to  examine  whether  environmental  education  given  at  universities causes a positive behavioral reaction in individuals. The Environmental Attitude Scale developed by  Yücel  andÖzkan  (2014)  and  the  "Impulsive  Purchasing  Tendency  Scale"  developed  by Verplanken  and  Herabadi  (2001)  were  used  while  creating  the  questionnaire.  Three-stage questions  were  asked  after  asking  questions  about  whether  they  had  received  environmental education  or  not.  In  the  first   stage  of  the  study,  questions  were  asked  to  determine  the environmental  behavior  of  individuals  (environmental  behavior  scale).  The  questionnaire  was completed with questions about the data, “SPSS 28.0 for Windows” program was usedfor  the analysis of the data.Reliability Test, Kruskal Wallis Test, Logistic Regression Analysis, Normality Test,  Mann-Whitney  U  Tests  were  applied.  In  this  study,  demographic  findings  were  presented with  frequency  and  percentage  distributions,  and  scale items  were  defined  with  arithmetic  mean and standard deviation values as well as percentage distributions.


Looking at the results, it was determined that those who received environmental education had higher cognitive motivation, behavior and willingnessto take action than those who did not receive environmental education.

Bu çalışma, çevre eğitimi alan üniversite öğrencilerinin çevre eğitimi almayan üniversite öğrencilerine göre güdüsel satın alma ve çevre tutumu üzerindeki farklılıklarının anlamlandırılması ve ilgililerine fikir vermesi amacını taşımaktadır. Çalışma ayrıca üniversitelerde verilen çevre eğitiminin bireylerde pozitif davranışsal bir tepkiye yol açıp açmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulanan anket oluşturulurken Yücel ve Özkan tarafından (2014) geliştirilen Çevresel Tutum Ölçeği ve Verplanken ve Herabadi (2001) tarafından geliştirilen "Güdüsel Satın Alma Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini oluşturan üniversite öğrenci veya mezunlarından olmak üzere 402 kişiden online veri toplanmıştır. Çalışmaya katılanlara demografik sorular ve çevre eğitimi alıp almadıklarına dair soru yönelttikten sonra üç aşamalı sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında bireylerin çevresel davranışlarını belirleyecek (çevresel davranış ölçeği) sorular sorulmuştur. İkinci aşamada katılımcıların çevreye yönelik düşünceleri ve duyguları hakkında sorular yöneltilmiştir. Üçüncü aşamada ise güdüsel satın alma davranışını ölçmeye yönelik sorular ile anket tamamlanmıştır. Verilerin analizi için “SPSS 28.0 for Windows” programı kullanılmıştır.  Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde Güvenilirlik Testi, Kruskal Wallis Testi,  Lojistik Regresyon Analizi, Normallik Testi, Mann-Whitney U Testleri uygulanmıştır. Bu çalışmada, demografik bulgular, frekans ve yüzde dağılımları ile sunulmuş olup, ölçek maddeleri ise yüzde dağılımların yanı sıra aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile tanımlanmıştır.

Sonuçlara bakıldığında, çevre eğitimi alanların bilişsel güdü, davranış ve eylemde bulunmaya isteklilikleri çevre eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.