β2-ADRENERJİK RESEPTÖR (β2-AR) POLİMORFİZMİ İLE MİDE KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


ATABEY M., TAŞ A. , AĞBEKTAŞ T., BOSTANCI M. E. , TOPÇU Ö., SİLİĞ Y.

Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Turkey, 10 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey