ARAÇ KASKO SİGORTASI YAPTIRIRKEN ŞİRKET SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

Karagöz Y., Demir M., Günel Y.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.42, pp.227-253, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 42
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.31795/baunsobed.658826
  • Journal Name: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.227-253

Abstract

 Bu çalışmanın amacını, araç sahiplerinin kasko sigortası yaptırırken, şirket seçiminde etkisi olan faktörleri belirleyen bir ölçeğin geliştirilmesi oluşturmaktadır. 66 sorudan oluşan deneme ölçeği, uzman görüşleri alınarak önce 58’e indirilmiş ve ön uygulama sonucunda da 55 maddeden oluşan 5’li Likert tipindeki taslak ölçeğin ilk hali elde edilmiştir. Çalışma grubunu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan 350 personel oluşturmaktadır. Elde verilerin faktör analizine uygun olduğu Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı ve Bartlett Küresellik Testi ile ortaya konulmuştur. Öncelikle 55 maddeye Açımlayıcı Faktör analizi uygulanmış, uygun olmayan maddeler çıkarılarak 23 maddeden oluşan beş faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu beş faktör sırasıyla “Şirket İmkânları”, “Güvence”, “Şirket Bilinirliği”, “Bölge” ve “Kasko Deneyimi” şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri χ2/sd=1.904, GFI=0.905, AGFI=0.88, IFI=0.921, CFI=0.92, RMSEA=0.051, RMR=0,031 ve SRMR=0,049 olarak bulunmuştur. Bu bulgular neticesinde açımlayıcı faktör analiziyle belirlenen yapının geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile teyit edilmiştir. Ölçeğe ait genel güvenirlik katsayısı Cronbach α =0,87 şeklinde hesaplanmış ve güvenirlik düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymuştur.