Sosyal Sermaye Teorisi ve Sanal Akrabalık Bağları Kapsamında Sivas’ta Kirvelik Kurumu


Creative Commons License

TUNÇ E.

folklor/edebiyat, vol.27, no.106, pp.437-454, 2021 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 106
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.22559/folklor.1554
  • Journal Name: folklor/edebiyat
  • Journal Indexes: Scopus, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.437-454
  • Keywords: social capital theory, kinship, fictive kinship, institution of kirvelik, Sivas
  • Sivas Cumhuriyet University Affiliated: Yes

Abstract

It is seen that the concept of “social capital”, which is used in the social sciences

literature to reference the resources and potentials, embedded in human

relations in general and which over time form a detached faction of its own in

social theory, tries to fill the structural gaps of Marxist social theory that has a

normative character and explain the nature of social practice through “social

networks” by centering on human relations. In this respect, it is understood that

fictive kinships such as “blood brotherhood” or “kirvelik”, which are based on

the symbolic roles of kinship and turn friendship relations between individuals

into an institutional pattern, are directly related to social capital theory and

appear as a very important field of study in terms of theory with the resources

they contain or their potential for conversion to other capital. Therefore, in this

article, the situation of the kirvelik institution in Sivas city center, which is

seen mainly in the eastern and southeastern provinces of Turkey and connects

people tightly by bringing friendship relations to an institutional basis, was

discussed through social capital theory and the functions of this tradition for

the local people were tried to be analyzed in detail based on the field research

conducted in 2012.

Sosyal bilimler literatüründe genel olarak insan ilişkilerine gömülü olan

kaynak ve potansiyellere gönderme yapacak şekilde kullanılan ve zamanla

sosyal teori içerisinde kendisine ait müstakil bir fraksiyon oluşturan “sosyal

sermaye” kavramının; normatif bir karaktere sahip olan Marksist toplumsal

teorinin yapısal boşluklarını doldurmaya ve insanî ilişkileri merkeze alarak

toplumsal pratiğin mahiyetini “sosyal ağlar” üzerinden açıklamaya çalıştığı

görülür. Bu açıdan “akrabalığın sembolik rolleri üzerine kurulan” ve bireyler

arasında dostluk ilişkilerini kurumsal bir örüntüye çeviren “kan kardeşliği”

yahut “kirvelik” gibi sanal akrabalık bağlarının, doğrudan sosyal sermaye

teorisiyle ilişkilendiği ve içerdikleri kaynaklar yahut diğer sermayelere dönüşüm potansiyelleriyle, teori açısından oldukça önemli bir çalışma alanı

olarak belirdikleri anlaşılır. Bu nedenle bu makalede, Türkiye’nin doğu ve

güneydoğu illerinde görülen ve dostluk ilişkilerini kurumsal bir zemine

çekerek insanları sıkı sıkıya birbirlerine bağlayan kirvelik kurumunun Sivas

kent merkezindeki durumu; sosyal sermaye teorisi üzerinden ele alınmış ve

2012 yılında yapılan saha araştırmasından hareketle söz konusu geleneğin

yöre insanı açısından üstlendiği işlevler detaylı bir biçimde tahlil edilmeye

çalışılmıştır.