Muhasebe Bilgisinin Çevresi ve Muhasebe Bilgi Kalitesini Artıran ve Azaltan Faktörler


Demir M., Onocak D.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi (Javscongress), Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan

Abstract

Günümüzde, ekonomik girdilerden biri haline gelen finansal bilgi, işletmelerde en çok muhasebe sistemi tarafından üretilmekte ve işletme paydaşlarına sunulmaktadır. Sunulan bu bilgileri, bilgi kullanıcısı olarak da adlandırılan paydaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmekte ve yatırım, kredi, vergilendirme, kontrol, planlama gibi konularda geleceğe yönelik kararlar almaktadırlar. Alınan kararların isabetli olması ve kaynakların etkin kullanımı, kararların dayanağı olan bilgilerin kalitesine bağlıdır. Bu yönüyle meslek mensuplarının faaliyetleri ekonomik kalkınmaya da doğrudan ve önemli bir düzeyde katkı sağlamaktadır. Bu kaliteyi belirleyen en önemli unsur ise şüphesiz muhasebe bilgi üretim sürecinin ortasında yer alan meslek elemanıdır. Muhasebe bilgi üretiminde önemli sorumlulukları bulunan muhasebe meslek mensuplarının faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız yürütmeleri, işlerinde gösterdikleri özen ve titizlik, bilgi düzeyleri, içinde yetiştikleri kültürel çevre, kişilik özellikleri, mevzuatı yorumlarken ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirirken kullandıkları mesleki yargıları muhasebe bilgi kalitesinin düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. Kaliteli muhasebe bilgisi, muhasebenin temel kavram ve ilkelerine, muhasebe standartlarına, mesleki etik ilkelere ve ilgili kanun, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket edildiğinde ortaya çıkacaktır. Bunlara uygun davranılmadığında, baskılar ve yasal olmayan talepler sonucunda bağımsızlık ve tarafsızlıktan ödün verildiğinde bilginin kalitesi azalacaktır. Bu çalışmada, öncelikle muhasebe bilgi kalitesinin önemi üzerinde durulmuş, ardından muhasebe bilgi kalitesinin şekillendiği çevresel yapıyı oluşturan unsurlar ve kaliteyi arttıran/azaltan faktörler açıklanmıştır. Açıklamaları daha da zenginleştirmek için yapılan ampirik çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir.