Hemşire, Hekim ve Hastaların Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

Yılmaz M. , Erturhan Türk K. , Topal Hançer A.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.38-44, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.38-44

Abstract

Abstract: A descriptive type design was used in this study and it was conducted to determine the public image of

nursing profession. The sample of the study consisted of physicians and nurses who agreed to participate in the study

between November 2017 and February 2018 in a university hospital. Also, the patients who were 18 years of age and

older and who did not have communication problems and accepted to participate in the study were recruited. The

data were collected by a questionnaire including questions about socio-demographic data and nursing image

prepared by the researchers. The average age of the nurses was 30.73 years, were physicians 35.54 years and were

the patients 37.98 years. It was determined that 43% of the nurses, 72% of the physicians and 46% of the patients

evaluated at a moderate level the public image of nursing. In addition, it was found that the majority of three groups

require that the nursing profession requires a four-year university education that nursing should have an academic

career, that is a profession with important responsibilities. However, it was determined that the majority of the

patients and physicians were nurses' physician assistants, and the majority of the nurses would leave the profession

if possible, and more than half of the patients agreed that in patients have a negative memory related to nurses.

According to the results of this study, it was determined that the majority of patients, nurses and physicians

considered nursing as an profession with important responsibilities. However, it can be said that this was theoric

according to the answer given to the physician's question, in addition to nurses, physicians and patients did not see

the nurse as an independent decision-making profession.

Keywords: Nurse, Image, Image of Nursing, Public Image.

Özet: Bu araştırma tanımlayıcı tipte olup, hemşirelik mesleğinin toplumsal imajının belirlenmesi amacı ile yapıldı.

Araştırmanın örneklemini, bir üniversitesi hastanesinde Kasım 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında, çalışmaya

katılmayı kabul eden hekim ve hemşireler ve belirlenen tarihler arasında dâhiliye ve cerrahi kliniklerinde yatarak

tedavi gören 18 yaş ve üzeri, iletişim problemi olmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar oluşturdu. Veriler

araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik verilerin ve hemşirelik imajına ilişkin soruların yer aldığı

anket formu ile toplandı. Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 30.73, hekimlerin 35.54 ve hastaların

37.98’idi. Hemşirelerin %43’ü, hekimlerin %72’si ve hastaların %46’sının hemşireliğin toplumsal statüsünü orta

düzeyde değerlendirdiği belirlendi. Çalışmada üç grubunda hemşirelik mesleğinin dört yıllık üniversite eğitimi

gerektirdiğine, önemli sorumlulukları olan bir meslek olduğuna, akademik kariyer yapmaları gerektiğine

katılmışlardır. Ancak, hasta ve hekimlerin çoğunluğunun hemşirelerin hekim yardımcısı olduğuna, hemşirelerin

çoğunluğunun imkân olsa mesleği bırakacağına, hastaların yarıdan fazlasının “hastaların hemşireler ile ilişkili

olumsuz bir anısı vardır” ifadesine katıldıkları belirlendi. Bu çalışmada, hasta, hemşire ve hekimlerin çoğunluğu

hemşireliğin akademik kariyer yapması gereken ve önemli sorumlulukları olan bir meslek olarak gördükleri ancak,

bunun hekimin yardımcısı sorusuna verilen cevaba göre teorik kaldığı, uygulamada hemşire dışında hekim ve

hastaların hemşireyi bağımsız karar veren bir meslek olarak görmedikleri söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Hemşire, İmaj, Hemşirelik İmajı, Toplumsal İmaj.

Nurses, Physicians and Patients' Views on the Image of Nursing