Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi


Creative Commons License

Dağlar G., Duran Aksoy Ö. , Bilgiç D., Uçuk S. , Güneş M. H.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.94-101, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.22312/sdusbed.338028
  • Title of Journal : SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.94-101

Abstract

Abstract Objective: This study is aimed to determine the effects of sense of humor of the midwifery students on the ways of overcoming stress. Material-Method: The population of the study that was made as correlation descriptive study consisted of 280 students. The data was collected through Humor Styles Scales and Relief Stress Scale. The data was analyzed with SPSS (22.0) package software and the statistical significance was taken as <0.05. Results: The average age of the students is 20.80 ± 1.51. Of the students, 72.9% stated that they voluntarily selected the profession, 44.3% said that humor was used in the lessons, and 40.7% said that they used humor in order to cope with the stress. The average scores of the self-improving humor and optimistic approach of the students who voluntarily selected their profession and said the humor was dealt with in the lessons were found to be significantly higher (p<0.05). There was a positive correlation between the participant and selfpromoting humor; and self-confident and optimistic approach scores; and negative relationship between desperation (p=0.001). Conclusions: Students’ positive humor styles (participantself-promoting humor) have higher average scores. There is a positive relationship between positive humor styles and ways of coping with the stress (self-confident and optimistic approach). The results reveal the importance of creating a positive sense of humor to enable students to cope with stress in a healthy way. It is recommended to raise awareness of the midwifery students with regard to the importance of using humor by the students to cope with the stress. Keywords: Midwifery, Student, Humor, Stress, Handling

Özet Amaç: Araştırmada ebelik öğrencilerinin mizah tarzları ile stresle baş etme yaklaşımları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal-Method: Tanımlayıcı korelasyon çalışması olarak yapılan araştırmanın örneklemini 280 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Mizah Tarzları Ölçeği ve Stresle Baş Etme Tarzları Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS (22.0) paket programında yapılmış, istatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,80±1,51’dir. Öğrencilerden %72,9’u mesleği isteyerek seçtiğini, %44,3’ü derslerde mizahın işlendiğini, %40,7’si stresle baş etmede mizahı kullandığını belirtmiştir. Mesleğini isteyerek seçen, derslerde mizahın işlendiğini söyleyen öğrencilerin kendini geliştirici mizah ile iyimser yaklaşım puan ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05). Katılımcı ve kendini geliştirici mizah ile kendine güvenli ve iyimser yaklaşım puan ortalamaları arasında pozitif, çaresiz yaklaşım arasında ise negatif ilişki olduğu (p=0,001) saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin olumlu mizah tarzları (katılımcı ve kendini geliştirici mizah) ortalama puanları daha yüksektir. Olumlu mizah tarzları ile stresle olumlu baş etme tarzları (kendine güvenli ve iyimser yaklaşım) arasında pozitif yönde ilişki vardır. Sonuçlar öğrencilerin stresle sağlıklı baş edebilmelerinde olumlu mizah duygusu oluşturmanın önemini göstermektedir. Bu nedenle ebelik öğrencilerinde mizahı kullanmanın önemi konusunda farkındalık oluşturulması, stresle baş etme yöntemi olarak mizahı kullanmalarının sağlanması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Ebelik, Öğrenci, Mizah, Gerilim, Başa Çıkma