The Turkish version of the Self Rumination Scale The study of validity and reliability


Creative Commons License

Sarıçam H. , Akın A.

Sakarya University Journal of Education, vol.5, no.1, pp.55-69, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Sakarya University Journal of Education
  • Page Numbers: pp.55-69

Abstract

The aim of this research is to adapt the Self Rumination Scale (Elliot & Coker, 2008) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on total 573 (286 ¬+ 287) university students from two universities. The validity and reliability of scale was investigated by test re-test, Cronbach alpha, exploratory and confirmatory factor analysis and criterion related validity methods. Self-reflection Scale was used for the criterion related validity. Results confirmatory factor analyses demonstrated that 10 items yielded one factor as original form and that the one-dimensional model was well fit (x2= 53,97, df= 31, p= .006, RMSEA= .051, CFI= .99, GFI= .96, IFI= .99, NFI= .97, SRMR= .039). Factor loadings ranged from .44 ile .78. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .86. In the concurrent validity significant relationships (r= .65) were found between the Self-rumination Scale and Self-reflection Scale. Testretest reliability coefficient was .76. Corrected item-total correlations ranged from .35 to .69. Overall results demonstrated that Self-rumination Scale can be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of psychology, psychiatry and education. 

Bu araştırmanın amacı Elliot ve Coker (2008) tarafından geliştirilen Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya iki ayrı üniversiteden (286 ¬+ 287) toplam 573 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt geçerliği yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce Ölçeği ile birlikte ÖzDüşünüm Ölçeği kullanılmıştır. KMO örneklem uygunluk katsayısı .82, Barlett testi χ2 değeri 665,102 (p< .001, sd= 36) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 10 maddenin tek boyutlu modelinin uyum indeksi değerleri: x2= 53,97, sd= 31, p= .006, RMSEA= .051, CFI= .99, GFI= .96, IFI= .99, NFI= .97, SRMR= .039 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin faktör yükleri .44 ile .78 arasında sıralanmakta olup; Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmasında Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce ile öz-düşünüm arasında pozitif (r= .65) ilişki olduğu görülmüştür. Ölçeğin test-tekrar test korelasyon katsayısı .76 olarak bulunmuş; düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .35 ile .69 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak Tekrarlayan Olumsuz Öz-Derin Düşünce Ölçeğinin psikoloji, psikiyatri ve eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.