Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri


Creative Commons License

Yurtsal Z. B. , Uçuk S. , Duran Ö., Tali B., Temel S.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.33-37, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.33-37

Abstract

MIDWIFERY STUDENTS’S OPINIONS ABOUT HUMAN MILK AND BREASTFEEDING MYTHS ABSTRACT Introduction and Objective: All cultures in the world have their own myths about breastfeeding (false beliefs known as true). Breastfeeding myths can be seen as harmful practices because they interfere with successful breastfeeding experience of mother and infant. Knowing midwifery students’myths about breast milk and breastfeeding process, evaluation of positive or negative effects of mothers’on breast milk and breastfeeding, elimination of the ones that cause adverse effects will contribute to infant nutrition and health. The study was planned to determine midwifery students’thoughts about breast milk and breastfeeding myths as they will make breastfeeding counseling to women who are in pregnancy and postpartum periods and to community after graduation. Materials and Methods: Research was conducted as a descriptive study in Cumhuriyet University Faculty of Health Science Midwifery Department. The population of the study constitutes 256 students studying in midwifery department in 2013-2014 academic year. Sample selection was not done in research to be able to reach out to entire universe. 235 students participated in the research. Questionnaires were made using face to face interview method by researchers between February 20 and March 7 in 2004. The research data was evaluated in SPSS for Windows 14.0 software package using the percentage distribution method. Findings: The average age of students is 21±1.5. 97.4% of students are single and 62.1% of students live in city center. 93.2% of students believe in such myths that insufficient milk production is because of fatigue, inadequate fluid and food intake. 81.3% of students believe in such myths that mothers should wash their nipples each time before breastfeeding. Results: If midwifery students realize their own myths regarding breast-feeding process in their education period and if they provide health care services free from these myths in their professional work lives, they will contribute positively to protection, maintenance and development of mother, infant, family and community health. Key words: breast milk and breastfeeding myths, midwifery students

ÖZET Giriş ve Amaç: Dünyada tüm kültürler, emzirme konusunda kendi mitlerine (doğru bilinen yanlışlar) sahiptirler. Emzirme mitleri, anne ve bebeğin başarılı emzirme deneyimine engel oldukları için zararlı uygulamalar arasında görülebilir. Anne sütü ve emzirme süreci hakkında ebe öğrencilerin mitlerinin bilinmesi, annelerin anne sütü ve emzirme üzerine olan olumlu veya olumsuz etkilerinin değerlendirilmesinin, olumsuz etkilere neden olanların ortadan kaldırılmasının bebek beslenmesine ve sağlığına katkı sağlayacaktır. Araştırma, mezuniyet sonrası, gebelik ve doğum sonu dönemde kadınlara ve topluma emzirme danışmanlığı yapacak olan ebelik öğrencilerinin, anne sütü ve emzirmeye ilişkin mitler konusunda düşüncelerini saptamak amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ebelik bölümünde okuyan 256 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya toplam 235 öğrenci katılmıştır. Anket formları araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 20 Şubat-7 Mart 2004 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS for Windows 14.0 paket programında yüzdelik dağılım kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21±1.5’tur. Öğrencilerin %97.4’ü bekar ve %62.1’i il merkezinde yaşamaktadır. Öğrencilerin %93.2’si yetersiz süt üretimi yorgunluk, yetersiz sıvı ve gıda alımı nedeniyledir; %81.3’ü anne bebeğini emzirmeden önce her seferinde meme uçlarını yıkamalıdır gibi mitlere inanmaktadırlar. Sonuç: Ebelik bölümlerinde okuyan öğrencilerin eğitim süresi içerisinde emzirme sürecine ilişkin kendi mitlerinin farkına varmaları, profesyonel meslek yaşantıları içerisinde bu mitlerden arınarak sağlık bakım hizmetleri vermeleri halinde anne, bebek, aile ve toplum sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine olumlu katkılar sağlanacaktır Anahtar sözcükler: anne sütü ve emzirme mitleri, ebelik öğrencileri