A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON AZERBAIJAN IN THE FIELD OF SOCIAL SCIENCES: 2000-2020


Yeşiltaş E. , Gül O. K.

V. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 5 - 08 August 2021, pp.86-87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.86-87

Abstract

The purpose of this study is to examine the published academic studies about Azerbaijan in social sciences from a bibliometric perspective. The study used the case study design, which is a qualitative research design. The keyword "Azerbaijan" was searched in research topics in the Web of Science (WoS) database. "Document title", "abstract", and "keyword" were chosen as search criteria. Studies published between 2000 and 2020 were included in the analysis. The bibliometric data of 1549 academic studies contained in WoS social sciences categories such as economics, political science, regional studies, history, international relations, educational research, archeology, business administration, management, law, anthropology, folklore, linguistics, literature, sociology and psychology categories constitute the data set of the study. Percentages and frequencies for the categorized data were calculated. According to the research findings, the years of the most publications regarding Azerbaijan are 2000 and 2020 English, Russian and Turkish are the most frequently published languages. Most of the academic studies published are articles. Baku State University is one of the institutions where publishing authors work or are supported. “Voprosy Istorii” journal is the leading source of publication, and the Azerbaijan, USA and Turkey are the leading countries where it is published. After 2005, it was found that the number of citations made to publications on the subject increased every year, and that keywords such as "Azerbaijan", "Armenia", "Russia", "Georgia", “Turkey” and “South Caucasus” were mostly used in scientific publications on Azerbaijan. As a result, with this research, a general framework has been established regarding many components such as publications, authors, journals, countries, citations, collaborations, resource types, current research topics and future research trends, which are pioneers about Azerbaijan in social sciences. It is thought that this research will reflect the tendencies and trends in Azerbaijan as well as play an important role in conducting other researches in the field.

Bu araştırmanın amacı sosyal bilimlerde Azerbaycan ile ilgili yayımlanan bilimsel çalışmaları bibliyometrik açıdan incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma sürecinde WoS veri tabanlarında “Azerbaycan” anahtar kelimesi kullanılarak araştırma temalarında arama yapılmıştır. Arama kriteri olarak “doküman başlığı, özet, anahtar kelime” seçilmiştir. Araştırmaya 2000-2020 yılları arasında yayımlanan yayınlar dâhil edilmiştir. WoS’ta ekonomi, siyaset bilimi, bölge çalışmaları, tarih, uluslararası ilişkiler, eğitim araştırmaları, arkeoloji, işletme, yönetim, hukuk, antropoloji, halk bilimi, dil bilimi, edebiyat, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimler kategorilerinde yer alan 1549 akademik çalışmaya ait bibliyometrik veri, çalışmanın veri setini oluşturmaktadır. Araştırmada Azerbaycan ilgili olarak en fazla yayın yapılan yılların 2019 ve 2020 olduğu, en fazla yayın yapılan bilim dalının siyaset bilimi olduğu, en sık yayın yapılan dillerin başında İngilizce, Rusça ve Türkçe’nin geldiği, yayımlanan akademik çalışmaların büyük bir kısmını makalelerin oluşturduğu, yayın yapan yazarların çalıştığı ya da desteklendiği kurumların başında Bakü Eyalet Üniversitesi’nin, Türk üniversitelerinden ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin geldiği, yayın yapılan kaynakların başında “Voprosy Istorii” dergisinin olduğu, yayın yapılan ülkelerin başında sırasıyla Azerbaycan, ABD ve Türkiye’nin olduğu, 2005 yılı sonrasında ise her geçen yıl konuya ilişkin yayınlara yapılan atıf sayısının arttığı, Azerbaycan ile ilgili yapılan bilimsel yayınlarda en çok “Azerbaycan”, “Ermenistan”, “Rusya”, “Gürcistan”, “Türkiye” ve “Güney Kafkasya” anahtar kelimelerinin kullanıldığı bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak bu araştırma; Azerbaycan ile ilgili sosyal bilimlerde yapılan bilimsel araştırmalara öncü olan yayın, yazar, dergi, ülke, atıf sayısı, iş birlikleri, kaynak türleri, güncel araştırma konuları ve gelecekteki araştırma eğilimleri olmak üzere birçok bileşene ilişkin genel bir çerçeve oluşturmuştur. Bu aşamada yapılan araştırmanın, Azerbaycan ile ilgili araştırmaların eğilim ve trendleri yansıtacağı gibi alana ilişkin başka araştırmaların yapılmasında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir