Hemodiyaliz hastaları ve santral venöz kateter bağlantılı infeksiyonlar


Creative Commons License

Elaldı N. , Bakır M. , Dökmetaş İ., Manduz Ş. , Candan F. , Karadağ Ö.

Flora, cilt.5, sa.4, ss.238-245, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Flora
  • Sayfa Sayıları: ss.238-245

Özet

Hastaneye yat›r›lan hastalar›n yar›s›ndan fazlas›na kateter uyguland›¤› bilinmektedir. Santral venöz kateter (SVK) uygulamas› ise, h›zl› hemodiyaliz gereken akut böbrek yetmezlik (ABY)’li veya kronik böbrek yetmezlik (KBY)’li hastalar için gereklidir. SVK uygulanan hastalarda kateter ba¤lant›l› sepsis (KBS), hastalar›n hastanede kal›fl süresini uzat›p, tedavi maliyetlerini artt›rmakta, daha da önemlisi mortaliteye neden olabilmektedir. Bu çal›flmada Ekim 1994-Eylül 1996 tarihleri aras›ndaki iki y›ll›k süre içinde Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› ile Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Klini¤i’nde yatarak takip edilen ve hemodiyaliz amac›yla SVK uygulanan ABY ve KBY’li hastalardaki kateter ba¤- lant›l› infeksiyonlar (KB‹)’›n epidemiyolojik özellikleri ile infeksiyona neden olan etkenler ileriye dönük olarak incelenmifltir. Bu süre içinde hemodiyaliz amac›yla 25 ABY ve 81 KBY olmak üzere toplam 106 hastaya uygulanan 129 SVK takip edildi. Hastalar›n 41 (%38.7)’i kad›n, 65 (%61.3)’i erkek ve yafl ortalamas› 49 (SD= 16.3, min= 15, max= 94) y›l idi. Ortalama 14.1 (SD= 8.7, min= 2, max= 53) gün süreyle SVK uygulanan hastalar, haftada ortalama 3.2 kez hemodiyalize al›nd›lar. Takip süresince 48 (%37.2) KBS ata¤› ve 33 (%25.6) kateter ucu kültürü pozitifli¤i geliflti. Koagülaz negatif stafilokoklar, %58 ile kateter ucu ve periferik kan kültürlerinden en s›k izole edilen mikroorganizmalar idi. Takip süresince 4 (%3.8) hasta KBS nedeniyle öldü. Genel mortalite oran› %19.8 idi.

It is known that catheters have been applied to more than half of the patients who have been hospitalized. Central venous catheters (CVCs) are necessary for the patients who need haemodialysis with acute renal failure (ARF) and çhronic renal failure (CRF). Catheter related sepsis (CRS), causes prolonged hospital stay increases hospital costs and especially mortality among patients whom CVC is applied. A prospective study was planned in order to find the epidemiological features and causative microorganisms of CVC related infections in patients who were hospitalized and applied CVC for haemodialysis at Cumhuriyet Univer-sity Hospital, the Department of Internal Medicine and Infectious Diseases between October 1994 and September 1996. In this two years period totally 106 patients (25 ARF and 81 CRF) and 129 CVCs applied to these patients were followed. Forty-five (38.7%) of them were female, 65 (61.3%) were male, and mean age was 49 (SD= 16.3, min: 15, max= 94) years. Mean CVC period was 14.1 (SD= 8.7, min= 2, max= 53) days and the patients were undergone haemodialysis 3.2 times weekly. In this two year follow up period 48 (37.2%) CRS, and 33 (25.6%) tip culture positivity of catheters were observed. The most commonly isolated microorganisms were coagulase negative staphylococci from catheter tips and blood cultures (58%). It was detected that 4 (3.8%) patients had died for CRS. Overall mortality rate was 19.8%.