DETERMINATION OF THE PREVALENCE OF EIMERA SPECIES IN WATER BUFFALO IN BALIKESIR


Erol U.

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE on FOOD, AGRICULTURE and VETERINARY, İzmir, Turkey, 19 - 20 June 2021, vol.1, pp.598-603

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.598-603

Abstract

Water buffalo (Bubalus bubalis) is known to be one of the most important farm animals, thanks to has the ability to efficiently utilize poor quality feed resources, the source of high-quality milk and meat production, and resistance to diseases. Because of that, these animals have been important farm animals in many different countries, including Turkey. Parasites can cause acute, chronic, and subclinical infections in cattle, sheep, goats, and buffalo herds. Species in Eimeria genus are known to be important parasitic pathogens.  Eimeria species affect especially between 3 weeks and 6 months old buffalo. Eimeria species can cause different clinical symptoms such as poor and retarded growth, diarrhea, dehydration, weight loss, and also death if untreated cases. Eimeria species have been detected in farm animals in many different countries, including Turkey. But there is very little research on the determination of Eimeria species in water buffalo in Turkey.

This study aimed to determine Eimeria species in water buffalo which are different age groups in Balıkesir province. This study was performed on 79 water buffalo stool samples 32 of which were younger than 6 months old, and the remaining 47 were older than 6 months old. All stool samples were mixed with 33% zinc sulfate solution, centrifuged, and examined under a light microscope in terms of protozoan oocysts. All positive samples containing Eimeria oocyst were mixed with 2.5% potassium dichromate for the sporulation of oocysts. All sporulated oocysts were identified according to morphological features.

Eleven out of 79 animals (13.92%) were detected at least one Eimeria spp. oocyst.   Infection rates for older than six months old were found 17.02% (8/47), younger than six months old were found 9.37% (3/32). Seven different Eimeria species (Eimeria zuernii, E. auburnensis, E. bovis, E. bareillyi, E. ellipsoidalis, E. subspherica, and E. alabamensis) were found in the present study. Co-infection (infection with more than two different Eimeria spp. in one animal) was found more prevalent than the single infection. 

To the best of our knowledge, it is the first study on the determination of Eimeria species in water buffalo stool samples in Balıkesir province. E. zuernii and E. bovis detecting in water buffalo stool samples in the present study are also pathogens species for the calf. For this reason, water buffalo coccidiosis should be taken into account by veterinarians for reducing economic losses due to coccidiosis.

 

Manda (Bubalus bubalis)  hastalıklara olan dirençleri, yemden yararlanma kapasitesinin yüksek olması, yüksek et ve süt kalitesinin nedeniyle Türkiye dâhil birçok ülkede çiftliklerde yoğun şekilde yetiştirilmektedir. Paraziter patojenler sığır, koyun, keçi ve manda gibi çiftlik hayvanlarını enfekte ederek akut, kronik veya subklinik enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu paraziter patojenlerden en önemlilerinden birisi de Eimeria soyundaki protozoonlardır. Eimeria soyunda çok sayıda etken özellikle 3 haftalık-6 aylık malaklarda gelişme geriliğine, ishale, dehidrasyona, kilo kaybına ve tedavi edilemeyen olgularda ise ölüme neden olabilmektedir. Eimeria soyundaki protozoonlar dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de çiftlik hayvanlarında oldukça yaygındır. Ancak Türkiye’de mandalarda Eimeria türlerinin araştırılması amacıyla yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır.

 

Bu çalışmanın amacı Balıkesir ilinde farklı yaş gruplarındaki mandalarda Eimeria türlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Balıkesir ilindeki manda işletmelerinden 6 aylıktan küçük 32 ve 6 aylıktan büyük 47 manda olmak üzere toplam 79 manda dışkı örneği alınarak %33 doymuş çinko sülfat solüsyonu kullanılarak flotasyon ile Eimeria sp. yönünden ışık mikroskobu altında incelenmiştir. Tespit edilen Eimeria sp. ookistleri Eimeria türlerinin belirlenmesi amacıyla %2.5’lik potasyum dikromat içerisinde sporlandırılmıştır. Sporlandırılan ookistlerin morfolojik özelliklerine bakılarak tür teşhisi yapılmıştır.

 

Çalışmada incelenen 79 manda dışkı örneğinin 11 (%13,92)’nin en az bir Eimeria türü ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Altı aylıktan büyük 47 manda dışkı örneğinin %17,02 (8/47)’sinden Eimeria ookistleri tespit edilirken, altı aylıktan küçük 32 manda örneğinin ise %9,37 (3/32)’sinde Eimeria ookistleri tespit edilmiştir. Bu çalışmada dışkı örneklerinde E. zuernii, E. auburnensis, E. bovis, E. bareillyi, E. ellipsoidalis, E. subspherica ve E. alabamensis olmak üzere yedi farklı Eimeria türü tespit edilmiştir. Hayvanlarda birden fazla Eimeria türü ile enfeksiyonun tek Eimeria türüyle enfeksiyona oranla daha yaygın olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu çalışma ile bildiğimiz kadarıyla ilk kez Balıkesir ilinde farklı yaş gruplarındaki mandalarda Eimeria türlerinin yaygınlığı araştırılmıştır. Çalışmada tespit edilen E. zuernii ve E. bovis gibi türler aynı zamanda buzağıları için de patojen türler olması nedeniyle bölgedeki Veteriner Hekimlerin manda coccidiosisini yakından takip etmesi çiftliklerde hastalık kaynaklı kaybın en aza indirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.