Evaluation of Social Studies Teachers' Views on Distance Education Process During the COVID-19 Outbreak Period


Gez A., Yeşiltaş E.

International Symposium on Business, Economics & Education (ISBE-2021), Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey

Abstract

Bu araştırmanın amacı günümüzde yaşanan küresel salgın nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin sürecin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan, pandemi sürecinde çevrimiçi uzaktan eğitim faaliyetlerinde aktif olarak görev alan 34 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma grubunun oluşturulmasında olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden kartopu örnekleme kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sosyal bilgiler öğretmenlerinin tamamına yakınının EBA sistemini aktif olarak kullandıklarına ve kullanım sürecinde sistem/sunucu kaynaklı sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin EBA sisteminde sunulan içerikleri genel olarak yeterli bularak derslerinde yer verdikleri, uzaktan eğitim sürecinin büyük bir kısmında ders kitabı yerine öğretim materyali seçimini sunumlardan yana kullandıkları ve öğrenci geri bildirimleri için en çok mobil mesajlaşma uygulamalarını tercih ettiği görülmüştür. Öğretmenler sosyal bilgilerde uzaktan eğitimi en fazla görsel araçlardan yararlanabilme açısından olumlu; öğrencilerin erişim sorunları nedeniyle oluşan kısıtlı iletişim açısından olumsuz bulmuştur. Ayrıca öğretmenler uzaktan eğitimin daha etkili yapılabilmesi amacıyla yoğun olarak EBA sisteminin geliştirilmesi ile ilgili öneriler sunmuştur. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin bu süreçte karşılaştıkları bir takım yetersizlikler ve sorunlar olduğu, bunların bir kısmını bireysel olarak ürettikleri çözümler ile giderdikleri görülmektedir. İlerleyen süreçlerde bu sorunların eğitim faaliyetlerine olan etkisinin asgari düzeye indirilebilmesi için edinilen tecrübelerden ve öğretmelerin sürece ilişkin geri bildirimlerinden yola çıkılarak yeni düzenlemeler yapılmasının önemli olduğu söylenebilir.