Devlet Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Hasta Haklarına İlişkin Bilgi Durumları


Creative Commons License

Duran Ö., Yıldırım G. , Uçuk S. , Karaaslan M., Aydın G.

STED, vol.1, no.17, pp.1-6, 2008 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 17
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : STED
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

Abstract Introduction and Objective: The concept of patient rights, which is actually an application of human rights to the medical field, became a current issue at the end of the twentieth century. It is known that studies about patient rights have started in the last twenty-five years and are closely related with developments about human rights. In this study, we aimed to investigate the knowledge level of Sultan I. İzzettin Keykavus State Hospital staff about this subject. Material and Method: This descriptive study was applied to a total of 209 medical staff members consisting of 28 specialists, 19 general practitioners, 53 midwives and 109 nurses between 26 March 2007 and 30 May 2007. Data was collected by face to face interviews by a questionnaire which was formed according to the Patient Rights Regulation which has been in effect since 1998. The data were analyzed using percentile tests, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test and t test by using SPSS 10.0 statistical analysis program. Findings: The study population (209) was composed of specialists (13.4%), general practitioners (9.1%), midwives (25.4%), and nurses (52.1%). 56.9% of the medical staff were between 24-30 years old, 72.2% of them were married and 84.7% were females. During their training period, 25.8% of the study population had attended courses on patient rights whereas 74.2% had not. Among the medical staff who had patient rights courses, 70.3% thought that the courses were satisfactory. When their opinions about patient rights violations at their hospital was asked, 38.3% stated that the violations were minimal and 29.7% stated that patient rights violations were exaggerated. Knowledge of the medical staff was evaluated according to some variables such as gender and the number of years spent in the practice. Results: It is concluded that medical staff should receive patient rights training before and after graduation and this education should be standardized for all professional groups. Key words: Medical staff, patient rights, knowledge level.

Öz Giriş ve Amaç: Yirminci yüzyılın sonlarına doğru gündeme gelen hasta hakları kavramı, aslında insan haklarının sağlık alanına uygulanması olarak yorumlanabilir. Hasta hakları alanındaki çalışmaların son çeyrek yüzyıl içerisinde başladığı ve insan hakları alanındaki gelişmelerle yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu araştırma Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin hasta haklarına ilişkin bilgi durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma, 26.03.2007- 30.05.2007 tarihleri arasında Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastane’sinde çalışan 28 uzman hekim, 19 pratisyen hekim, 53 ebe ve 109 hemşire olmak üzere toplam 209 sağlık çalışanı üzerinde tanımlayıcı olarak yürütülmüştür. Veriler; 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği’nde (HHY) belirtilen maddeler soru haline getirilerek 28 sorudan oluşturulan veri toplama formu aracılığıyla, yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 10.0 istatistik analiz programında; yüzdelik testler, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya alınan 209 sağlık personelinin; %13.4’ü uzman hekim, %9.1’i pratisyen hekim, %25.4’ü ebe ve %52.1’i hemşiredir. Sağlık personelinin %56.9’u 24-30 yaş grubunda, %72.2’si evli ve %84.7’si kadındır. Öğrenim gördükleri dönemde hasta haklarına yönelik %25.8’inin ders aldığı, %74.2’sinin ise ders almadığı saptanmıştır. Ders alan sağlık personelinden %70.3’ü bu dersin yeterli olduğunu ifade etmiştir. Çalıştıkları kurumdaki hasta hakları ihlalleri ile ilgili düşünceleri sorulduğunda; %38.3’ü ihlalin az olduğunu, %29.7’si ihlalin abartıldığını söylemiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarının hasta hakları ile ilgili bilgi durumları ve cinsiyet, çalışma yılı gibi bazı değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Sonuç: Sağlık personelinin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde hasta hakları konusuna yer verilmesi, tüm meslek grupları için eğitimin standardize edilmesi önerilmektedir. Anahtar sözcükler: Sağlık personeli, hasta hakları, bilgi durumu.