Doktor babaların meslektaşlarının süt izni kullanımına olan tutum ve davranışları


Ağadayı E. , Ayhan Başer D., Çevik M.

13. Aile Hekimliği Güz Okulu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.185

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.185

Abstract

Amaç: Bu çalışmada amacımız, doktor babalarının, bir baba ve bir doktor olarak, meslektaşlarının süt izni kullanımına yönelik tutum ve düşüncelerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Veriler online anket yoluyla çalışma yapıldığı sırada 20,300 üyesi bulunan “Doktor Babalar” isimli bir sosyal medya grubundan toplandı. Gruba online anket linki ve çalışma hakkında bilgilendirme mesajı gönderildi. Çalışma anketi 24 sorudan oluşmakta olup, araştırmacılar tarafından literatür taraması ile oluşturuldu. İstatistiksel analiz için, SPSS Version 18 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler frekanslar ve ortalama ± standart sapma ile gösterildi. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: 198 doktor baba çalışmaya katılmaya gönüllü oldu. Tablo 1, katılımcıların uzmanlık alanlarını, ünvanlarını, kurumlarını ve çalıştıkları coğrafi bölgeleri göstermektedir. Doktorların %57,1 (n=133)’i iş arkadaşlarını süt izni kullanmak konusunda desteklediğini belirtti. %36,9 (n=73)’u anne sütü ve emzirme hakkında bir eğitim almıştı. Eğitim alanların çoğunluğu (n=42, %60,0) bu eğitimleri bakanlık tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerle almıştı. Eğitim alma ile meslektaşlarına destek verme arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,364). Evde eşlerine çocuk bakımı konusunda destek olduğunu söyleyen doktor babaların iş arkadaşlarına da süt izni konusunda anlamlı derecede daha çok destek oluyordu (p<0,001). Katılımcıların %57,6 (n=114)’sı meslektaşlarının süt izni kullanmaları sebebiyle iş yerinde bir zorluk yaşamadığını belirtti. Bu konuda zorluk çekenlerin şikayetleri Tablo 2’de verilmiştir.

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla, bu süt iznini babaların bakış açısından değerlendiren ilk çalışmadır. Katılımcılar, yoğun iş yükü nedeniyle meslektaşlarını yeterince destekleyemediklerini belirttiler. Süt izni kullanmak bir annenin en doğal hakkıdır. Bununla birlikte, meslektaşlar üzerindeki yük azaltarak, profesyonel barış sağlanabilir ve anneler meslektaşlarından gerekli desteği alabilir.