Öğrenci Ebelerde Empatik Eğilim ve Özgeciliğin İncelenmesi


Creative Commons License

Ertekin Pınar Ş. , Yıldırım G.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.263-270, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33631/duzcesbed.553332
  • Title of Journal : Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.263-270

Abstract

Aim: This research was conducted to examine the empathic tendency and altruism in midwife candidates.

Material and Methods: The sample of this descriptive study composed of 251 midwifery students. Data were collected with the Personal Information Form, the Empathic Tendency Scale, and the Altruism Scale. In the statistical evaluation of the data, independent sample t test, one-way analysis of variance, Tukey test, Pearson Correlation analysis were used.

Results: The mean age of the midwifery students was 20.47±1.52, the mean score of the total Empathic Tendency Scale was 71.23±7.94, and the mean score of the total Altruism Scale was 68.42±9.88. There was a positive statistically significant correlation between students' total Empathic Tendency Scale scores and total altruism scale scores (r=0.335; p<0.001). There was a statistically significant difference between total Empathic Tendency Scale scores and grade of students, their suitability to the profession itself, and their ability to understand patients, and between the total altruism scores and place of residence during university education, their suitability to the profession itself, and their ability to understand patients (p<0.05).

Conclusion: The empathic tendency and altruism levels of the students were found to be above the average. As students' empathic tendencies increase, altruism levels increase. Empathic tendencies and altruistic levels of students who find the profession very suitable and who indicate that they can “always” understand patients are higher. Supportive activities such as seminars and courses are recommended for midwifery students in graduation process towards their altruistic and empathic tendencies.

Amaç: Bu araştırma öğrenci ebelerde empatik eğilim ve özgeciliğin incelenmesi amacı ile yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini 251 öğrenci ebe oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Empatik Eğilim Ölçeği ve Özgecilik Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin istatiksel değerlendirilmesinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada öğrenci ebelerin yaş ortalaması 20,47±1,52 olup, toplam Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalaması 71,23±7,94, toplam Özgecilik Ölçeği puan ortalaması 68,42±9,88 olarak saptanmıştır. Toplam Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalaması ile toplam Özgecilik Ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r=0,335; p<0,001). Öğrenci ebelerin öğrenim gördüğü sınıf, mesleği kendisine uygun bulma ve hastaları anlayabilme becerisine göre toplam Empatik Eğilim Ölçeği puan ortalamaları arasında, öğrenimi sırasında yaşadığı yere, mesleği kendisine uygun bulma ve hastaları anlayabilme becerisine göre Özgecilik Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05).

Sonuç: Öğrenci ebelerin empatik eğilim ve özgecilik düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Öğrencilerin empatik eğilimleri arttıkça özgecilik düzeyleri de artmaktadır. Mesleği kendisine çok uygun bulan ve hastaları “her zaman” anlayabildiğini belirten öğrenci ebelerin empatik eğilim ve özgecilik düzeyleri daha yüksektir. Mezuniyet aşamasında olan öğrenci ebelere özgecilik ve empatik eğilim becerilerine yönelik seminer, kurs gibi destekleyici aktivitelerin yapılması önerilmektedir.