The Relationship Between Senior University Students’ Marital Attitudes and Levels of Psychological Well-Being and Resilience


Creative Commons License

Ertekin Pınar Ş. , Yıldırım G. , Yurdakul Y., Öz Ö., Kocabay H.

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.617-625

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.617-625

Abstract

Introduction and Objective: Psychological strength and well-being of individuals affect their ability to adapt to

new situations such as marital life. The aim of this study was to investigate the relationship between senior students'

marital attitudes and levels of psychological well-being and resilience.

Methods: This descriptive study’s sample consisted of senior students studying at faculties and colleges of a

university. Data were collected by using Personal Information Form, İnönü Marriage Attitude Scale, Psychological

Well-being Scale and Brief Resilience Scale.

Results: The mean age of the students was 22.85±2.28. The mean score of the marriage attitude scale was

73.76±19.11, the psychological well-being scale was 39.71±11.38, and the resilience scale was 18.37±3.58. A

statistically significant correlation was found between the marriage attitude scale mean score and mean scores of

psychological well-being scale (r=0.288, p=0.000) and resilience scale (r=0.200, p=0.000). There was a

statistically significant difference between the mean scores of marriage attitude scale according to the area of study

and perception of academic achievement, between resilience scale mean scores according to self-confidence and

between psychological well-being scale mean scores according to feeling alone, decision making and selfconfidence

(p<0.05).

Conclusion and Recommendations: Marital attitudes, psychological well-being and resilience levels of senior

students’ were above the average. As psychological well-being and resilience levels increased, students’ attitudes

towards marriage increased. Students who studied in the field of health and perceive their academic success as

good were more likely to have a higher attitude towards marriage. Resilience levels of students who had always

self-confidence, and psychological well-being levels of students who never felt lonely, who made decisions

consulting with their family and who had always self-confidence were higher. It is recommended that studies

should be carried out to ensure that students are empowered psychologically.

Key Words: Student, marital attitude, psychological well-being, resilience

Giriş ve Amaç: Bireylerin psikolojik sağlamlığı ve iyi oluşları evlilik yaşantısı gibi yeni durumlara uyum

sağlayabilme yeteneğini etkiler. Araştırmada üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumlarının

psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlık düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini bir üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında öğrenim

gören son sınıf öğrenciler oluşturmuştur. Verileri Kişisel Bilgi Formu, İnönü Evlilik Tutum Ölçeği, Psikolojik İyi

Oluş Ölçeği ve Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22.85±2.28’dir. Evliliğe ilişkin tutum ölçeği puan ortalaması 73.76±19.11,

psikolojik iyi oluş ölçeği 39.71±11.38, psikolojik sağlamlık ölçeği ise 18.37±3.58’dir. Evliliğe ilişkin tutum ölçeği

ile psikolojik iyi oluş (r=0.288; p=0.000) ve psikolojik sağlamlık ölçeği puan ortalamaları (r=0.200; p=0.000)

arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Öğrenim görülen alana ve akademik başarısını

algılamaya göre evliliğe ilişkin tutum; kendine güvenme durumuna göre psikolojik sağlamlık; kendini yalnız

hissetme, karar verme ve kendine güvenme durumuna göre psikolojik iyi oluş ölçeği puan ortalamaları arasında

istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).

Sonuç ve Öneriler: Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumları, psikolojik iyi oluş ve sağlamlık

düzeyleri ortalamanın üzerindedir. Psikolojik iyi oluş ve sağlamlık düzeyleri arttıkça evliliğe ilişkin tutumları da

artmaktadır. Sağlık alanında öğrenim gören ve akademik başarısını iyi olarak algılayan öğrencilerin evliliğe ilişkin

tutumları daha yüksektir. Kendine her zaman güvendiğini belirten öğrencilerin psikolojik sağlamlık, kendini hiçbir

zaman yalnız hissetmeyen, ailesine danışarak kararlarını veren ve kendine her zaman güvendiğini belirten

öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeyleri yüksektir. Öğrencilerin psikolojik yönden güçlenmelerini sağlayacak

çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, evliliğe ilişkin tutum, psikolojik iyi oluş, psikolojik sağlamlık