An Alternative Preschool Education Model: Teachers' Perspectives on Waldorf Approach and Materials


Kayahan Yüksel D. , Kartal S.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.3, pp.845-859, 2020 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30703/cije.656302
  • Title of Journal : Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.845-859

Abstract

The aim of this study is to examine the views of pre-school teachers about Waldorf approach, which is an alternative education model in pre-school, and its materials. The research was designed according to the phenomenological pattern of qualitative research methods. Interview technique was used for data collection and teacher interview form was developed by the researcher. Participants of the study consisted of eight preschool teachers using purposeful sampling which is one of the improbable sampling methods. In the analysis of the data obtained from the research, descriptive analysis was carried out using MAXQDA 20 qualitative data analysis program. Within the scope of the research, Waldorf materials exhibition prepared by the researcher in Sivas Cumhuriyet University Faculty of Education was organized. Informational Waldorf posters were also used in the exhibition and the questions of the participating teachers were answered by the researchers. According to the findings; preschool teachers have knowledge about Waldorf, Montessori and Reggio Emilia alternative education approaches. Teachers find the Waldorf approach useful in terms of considering the individual characteristics of the child, contributing to their creativity and artistic development, but they are concerned about the applicability of this approach to Turkish education system. Advantages of Waldorf materials over teacher views; contributing to the creative thinking skills of the student, being interesting, ease of use, serving multiple purposes of the material, providing effective teaching and motivation. Being less recognized and costly materials were evaluated as disadvantages by teachers. Teachers stated that they can use Waldorf materials especially in teaching cognitive skills. Teachers who want to use Waldorf materials in their classrooms state that they need information and they want to get training on this issue.

Keywords: Preschool education, alternative education approach, Waldorf education approach, Waldorf materials, material design.

Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde alternatif bir eğitim modeli olan Waldorf yaklaşımı ve materyallerine yönelik olarak okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla görüşme tekniği kullanılmış olup araştırmacı tarafından öğretmen görüşme formu geliştirilmiştir. Olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı örneklemenin kullanıldığı araştırmanın katılımcıları sekiz okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde MAXQDA 20 nitel veri analiz programı kullanılarak betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırmacı tarafından hazırlanan Waldorf materyalleri sergisi düzenlenmiştir. Sergide ayrıca bilgi verici Waldorf posterleri kullanılmış ve araştırmacılar tarafından katılımcı öğretmenlerin soruları yanıtlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; okul öncesi öğretmenleri Waldorf, Montessori ve Reggio Emilia alternatif eğitim yaklaşımları hakkında bilgi sahibidir. ÖğretmenlerWaldorf eğitimi yaklaşımını çocuğun bireysel özelliklerini dikkate alması, yaratıcılığına ve sanatsal gelişimine katkı sağlaması yönünden yararlı bulmakla birlikte Türk Eğitim Sistemi açısından uygulanabilirliği yönünden endişe duymaktadır. Waldorf materyallerinin öğretmen görüşlerine göre avantajları; öğrencinin yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağlaması, ilgi çekici olması, kullanım kolaylığı, materyalin birden çok amaca hizmet etmesi, etkili öğretim ve motivasyon sağlaması şeklindedir. Öğretmenler tarafından materyallerin tanınırlığın az olması ve maliyetli olması ise dezavantaj olarak değerlendirilmiştir. Öğretmenler, Waldorf materyallerini özellikle bilişsel becerilerin öğretiminde kullanabileceklerini belirtmiştir. Sınıflarında Waldorf materyallerini kullanmak istediklerini belirten öğretmenler bu konuda bilgi gereksinimleri olduğunu ve eğitim almak istediklerini ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, alternatif eğitim yaklaşımı, Waldorf eğitimi yaklaşımı, Waldorf materyalleri, materyal tasarımı.