Üniversite öğrencilerinin kadına ilişkin namusa, şiddete ve cinsiyetçiliğe yönelik tutumları


Creative Commons License

Demirel G. , Kaya N., Ertekin Pınar Ş. , Değerli B., Gökmen E.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.479-490, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5152/hsp.2019.478060
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.479-490

Abstract

Objective: The present study was planned with the aim of identifying the perspectives of women toward sexism, their conception to women-related honor and violence against women, and the interrelations among these notions. Materials and Methods: The descriptive study addressed the conceptions and attitudes of 1518 students attending a university who had consented to participating in the study. The relevant data were collected via the “Attitude Scale for Women-Related Conception of Honor” (ASWRCH), “Attitudes toward Violence against Women in the Name of Honor Scale” (AVWNHS), and “Ambivalent Sexism Scale” (ASS). Data analysis was undertaken through percentage distribution, Pearson’s correlation analysis, ANOVA, and an independent two-sample t-test. Results: Students living in extended and broken families, married students, male students, and students with professional mothers were found to hold a more positive attitude toward violence against women in the name of honor and a higher level of protective and hostile sexism (p<0.05). With respect to women-related honor conception, students showed a higher affinity toward an egalitarian attitude in terms of their grade (4th grade), sex (female), family type (nuclear), number of siblings (1 or 2 siblings), residential location (district), area of study (health, social), mother’s profession (qualified profession), parental attitudes (non-authoritative, relaxed), and relationship status (flirt) (p<0.05). A negative correlation was established between ASWRCH and AVWNHS and between ASWRCH and ASS and a positive correlation existed between AVWNHS and ASS. Conclusion: As the women-related honor conception moves toward an egalitarian attitude among students, they exhibit more of a negative attitude toward violence against women and a lower level of protective and hostile sexism. The presence of a positive attitude toward violence leads to a heightened level of protective and hostile sexism.

Amaç: Bu çalışma üniversite gençlerinin kadına ilişkin namusa, şiddete ve cinsiyetçiliğe yönelik tutumlarını ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini bir üniversitede öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1518 öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum Ölçeği (KİNATÖ)”, “Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçeği (NKUŞTÖ)” ve “Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ÇDCÖ)” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, pearson korelasyon analizi, anova, bağımsız iki örnek t testi kullanılmıştır. Bulgular: Geniş ve parçalanmış ailede yaşayan, evli, erkek, annesi meslek sahibi olan öğrencilerin namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları ve korumacı, düşmanca cinsiyetçiliğin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Kadına ilişkin namus anlayışı ile ilgili olarak; sınıf (4. sınıf), cinsiyet (kadın), aile tipi (çekirdek), kardeş sayısı (1 veya 2 kardeş), yaşanılan yer (ilçe), öğrenim alanı (sağlık, sosyal), annenin mesleği (nitelikli meslek), ebeveyn tutumu (baskıcı olmayan, rahat) ve ilişki durumu (flört) yönlerinden öğrencilerin eşitlikçi tutuma daha yakın oldukları bulunmuştur (p<0,05). KİNATÖ ile NKUŞTÖ arasında ve KİNATÖ ile ÇDCÖ arasında negatif, NKUŞTÖ ile ÇDCÖ arasında pozitif korelasyon mevcuttur. Sonuç: Öğrencilerin kadına ilişkin namus anlayışları eşitlikçi tutuma yaklaştıkça namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik olumsuz tutum ve daha düşük oranda korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik sergilemektedirler. Şiddete yönelik olumlu tutum varlığında korumacı ve düşmanca cinsiyetçilik yükselmektedir.