Kadınların Gebeliğe İlişkin Geleneksel/ Kültürel Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler


Kocataş S. , Akgül Gündoğdu N. , Tuncer Şahin F.

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.257-264

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.257-264

Abstract

Özet

Doğum hemen her çağda ve her toplumda sevindirici bir olay olarak kabul edilmekte ve anababa

olmak kişinin toplum içindeki saygınlığını arttırdığı gözlemlenmektedir. Kültürümüzde de

gebelik ve doğuma yönelik gelenek, görenek, örf ve âdetlerin yanı sıra halk inanışları da geniş

bir yer tutmaktadır. Hemşire ve ebeler, farklı kültürel özellikleri olan bireylere ve ailelere hizmet

verirken, bireylerin kültürel inanç ve uygulamalarının sağlığa yansımaları boyutunu dikkatle

incelemeli, bakım verdikleri bireylerin ve ailelerin gelenek, tutum ve değerlerini iyi bilmelidirler.

Bu araştırma; Sivas il merkezinde yaşayan gebelerin gebeliğe yönelik kullandıkları geleneksel

yöntemler ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmanın

sonuçlarının topluma verilecek sağlık hizmetlerinin planlanmasında sağlık profesyonellerine yol

gösterici olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın örneklemini Sivas iline bağlı üç ASM’ye kayıtlı

158 gebe oluşturmaktadır. “Gebelik Döneminde Kullanılan Geleneksel Yöntemleri Belirlemeye

Yönelik Anket Formu” ve “Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği” kullanılarak araştırmacılar

tarafından 02 Mayıs- 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek elde edilen veriler

ki-kare testi, t testi, tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizi yöntemleri kullanılarak

incelenmiştir. Çalışmaya katılan gebelerin %32,3’ü 31-35 yaş arasında, %32,3’ü ilkokul, %8,2’si

lisans mezunudur ve %61,4’ü çalışmamaktadır. Gebelerin % 57,6’sı çekirdek ailede

yaşamaktadır. Yaşın ve gebelik sayısının artması ile gebelikte geleneksel yöntem kullanım

oranında değişiklik gözlenmemiştir (p>0.05). Yaşanılan ortam kırsaldan şehir merkezine doğru

geldikçe gebelerin geleneksel yöntem kullanma oranları düşmektedir. Gebelerin gelir

durumunun düşmesiyle birlikte de gebelikte geleneksel yöntem kullanımının arttığı bulunmuştur

(p<0.05). Aile yapısının gebelikte kullanılan geleneksel/kültürel uygulama kullanımına etkisi

vardır (p<0.05); eğitim düzeyleri ve iş hayatına katılım durumları arttıkça gebelerin sağlık

profesyonellerinin önerilerini uygulama durumlarının arttığı görülmektedir. Verilecek sağlık

eğitimleri ile gebelerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşmaları sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Hemşire, Ebe, Geleneksel uygulama