Öğretmen Adaylarının Temel Birimler ve Ön Ekler ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Çoramık M., Özdemir E.

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.9, no.3, pp.729-754, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30703/cije.642120
  • Title of Journal : Cumhuriyet International Journal of Education
  • Page Numbers: pp.729-754

Abstract

Bir niceliğin büyüklüğünü belirleme işi olan “ölçme” ve bu nicelik cinsinden belirli bir büyüklüğü tanımlayan “birimler”, temel bilimler için çok önemlidir. Ölçmeyi standart hale getirmek için Uluslararası Birimler Sistemi (SI) kabul edilmiştir. Bu birim sistemi ile “temel birimler” tanımlanmıştır. Bu araştırmada, fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adaylarının SI’da yer alan “temel birimler” ve ölçmede kullanılan “ön ekler” ile ilgili bilgi düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel model kullanılmıştır. Araştırmaya, Türkiye’de yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesinin üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim gören 196 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve üç açık uçlu sorudan oluşan “Temel Birimler ve Ön Ekler Açık Uçlu Soru Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri “Betimsel İstatistik” ile birlikte “İlişkisiz Örneklemler için Tek Yönlü Varyans Analizi” ve “İlişkisiz Ölçümler için Kruskal Wallis H-Testi” ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının “temel birimler” ile ilgili orta düzeyde, “ön ekler” ile ilgili ise düşük düzeyde başarı gösterdiklerini ifade etmektedir. Ayrıca, fizik ve kimya öğretmen adaylarının “temel birimler” ve “ön ekler” konuları ile ilgili bilgi düzeyinin fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylarının bu konular ile ilgili bilgi düzeyinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, sınıf düzeyi arttıkça genellikle “temel birimler” ile ilgili bilgi düzeyinin arttığı, “ön ekler” ile ilgili bilgi düzeyinin azaldığı anlaşılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmenlik lisans programları ve laboratuvar eğitimi göz önünde bulundurularak tartışılmış, ölçme ve birim sistemleri ünitesinin öğretmenlik bölümlerindeki öğretimi için çeşitli öneriler sunulmuştur.