Evalution of Social Studies Teacher Candidates Views on Gaining Classrom Management Skills with Computer Simulations


Şeker G., Yeşiltaş E.

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.16, no.2, pp.1275-1292, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47423/turkishstudies.47424
  • Title of Journal : Turkish Studies - Educational Sciences
  • Page Numbers: pp.1275-1292

Abstract

Technology, which affects every aspect of daily life, is also used effectively in education. Simulations are also one of the frequently preferred educational technologies because they are accessible, cheap and reliable. Considering its advantages, it is thought that simulations can be used to help teachers gain classroom management skills. The aim of this study is to determine the opinions of social studies teacher candidates about gaining classroom management skills through computer simulations. In the research conducted with mixed method, the exploratory sequential mixed pattern was used. The sample of the study consists of 192 teacher candidates studying in 3rd and 4th grade of Sivas Cumhuriyet University Social Studies Teaching Department in the 2018-2019 academic year. The qualitative study group of the study consists of 8 teacher candidates studying in the 4th grade. In order to obtain the research data, the "SINIFTA Simulation Software Opinion Questionnaire" developed by the researchers was applied and the data obtained from the survey results were analyzed with the SPSS program. In order to understand the quantitative findings obtained at this stage of the study more deeply, semi-structured interviews were conducted with 8 volunteer teacher candidates included in the sample. The themes and codes were reached by analyzing the data obtained from the semi-structured interview through NVivo 10 program. According to the results obtained from the quantitative and qualitative findings of the research; It has been determined that social studies teacher candidates have positive opinions about using computer simulations to gain classroom management skills. According to prospective teachers, the use of simulations to gain classroom management skills will be interesting and will contribute to prospective teachers' classroom management skills

Günlük hayatın her alanını etkileyen teknoloji, eğitim alanında da etkin olarak kullanılmaktadır. Simülasyonlar da ulaşılabilir, ucuz ve güvenilir olmaları bakımından sıklıkla tercih edilen eğitim teknolojilerinden biridir. Avantajları düşünüldüğünde öğretmenlere sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasında da simülasyonlardan faydalanılabileceği düşünülmüştür. Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar simülasyonları yoluyla sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Karma yöntem ile yürütülen araştırmada, açımlayıcı sıralı karma desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün 3 ve 4. sınıfında öğrenim gören 192 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel çalışma grubunu ise, 4. sınıfta öğrenim gören 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerini elde etmek için öncelikle araştırmacılar tarafından geliştirilen “SINIFTA Simülasyonu Görüş Anketi” uygulanmış ve anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSSprogramı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında elde edilen nicel bulguların daha derinlemesine anlaşılabilmesi amacıyla örneklemde yer alan 8 tane gönüllü öğretmen adayı katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeden elde edilen veriler NVivo 10 programı aracılığıyla analiz edilerek tema ve kodlara ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel bulgularından yola çıkılarak elde edilen sonuçlarına göre; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerisi kazandırılması amacıyla bilgisayar simülasyonlarından faydalanılmasına ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarına göre sınıf yönetimi becerisi kazandırılmasında simülasyonların kullanımı ilgi çekici olacak ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi becerilerine katkı sağlayacaktır.