21. Yy Yeni Medya Ve Tüketim İlişkileri Değişen Etik Normlar Üzerine Bir Değerlendirme:


Ergül N.

IZDAS, cilt.1, ss.95-113, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: IZDAS
  • Sayfa Sayıları: ss.95-113

Özet

 

21. YY YENİ MEDYA VE TÜKETİM İLİŞKİLERİ DEĞİŞEN ETİK NORMLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME:

 

Nurgül ERGÜL* Öğretim Görevlisi Cumhuriyet Üniversitesi YMYO Halkla İlişkiler Tanıtım Programı Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, nurgulergul@gmail.com

 

Değer üreten, zamanla onu değiştiren insan; davranış erklerine meşruiyet kaynağı olarak etik ilkeler ortaya koymuştur. Kavramlar düşünsel dünyamızın gören gözleridir ve o pencereden bakabilmek için, imgelem bir basamaktır. Yaşanılan dünyanın daha anlamlı ve anlaşılabilir hale gelmesi için kavramlara ihtiyaç duyarız.  Ancak kavramlara doğru anlamları yükleyebilmek için düşünsel bir terbiyeye ihtiyaç duyulur. Söz gelimi güneş denildiğinde herkesin aklına gelen imgelem ile dürüstlük, erdem, özgürlük, eşitlik denildiğinde herkesin aklına gelen imgelem aynı değildir ve yüksek bağlamlı kültürlerde tanımları açık kavram haritaları ile iletişim biçimlerinde anlam kargaşaları önlenebilirken; düşük bağlamlı kültürlerde kavram-anlam ilişkileri birbirinden oldukça farklı ve tutarsız sonuçlar içermektedir. Olan ile olması gereken arasındaki fark etik kavramının amacını inşa eder. Dolayısıyla her yeni öğrenilen kavram insan zihninde yeni bir yer inşa eder ve olayları anlamlandırması, ilişkileri sürdürmesi, sosyal bir varlık olarak yaşamını anlamlandırıp idame ettirmesinde oldukça önemlidir. Bilişim çağı içerisinde yeni medya kendi değerler sistemini oluştururken geleneksel medya araçları da mevcut değerlerini dönüştürmüştür. Medya kuruluşlarının büyük sermayelerin tekelleşmesi sonucu medya piyasa arası bağımlılık ilişkilerini güçlendirmiştir.  Bu bağlamda yeni medya araçları kültür endüstrisi ve tüketim toplumunun yaşama alanı olarak oldukça önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Medyanın ‘’ortak iyi’’ ile ‘’gerçek’’ arasında kalışı, olan ve olması gerekene dair çelişkiler, doğru ve yanlışın belirlenmesinde yaşanan güçlükler, teorik yaklaşımların pratiğin temel olgularıyla çelişmesi temel etik problemlerdir.

Günümüzde en yoksul insanların bile tüketim davranışları incelendiğinde, satın almanın değil, alamamanın; ihtiyacı olmasa da almanın değil, tasarruf yapmanın ayıplandığı, kınandığı, küçük görüldüğü bir toplum var edildi. Birkaç ay önce almak için can atılan ürünün, tüketici açısından sezon sonunda çöp hükmünde olması ve bu durumun varlıkla, kültürle, mutlulukla, güzellikle ilişkilendirilmesi; farklılaşan tüketim davranışlarıyla beraber değişen etik normların göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Yeni Medya, Değişen Etik Normlar

 

ABSTRACT

AN EVALUATION ON THE 21st CENTURY NEW MEDIA AND CONSUMPTION RELATIONS OF CHANGING ETHICAL NORMS:

Nurgül ERGÜL * Instructor Cumhuriyet University YMYO Public Relations Promotion Program Marketing and Advertising Department, nurgulergul@gmail.com

 

A person who creates value and changes it over time; It has established ethical principles as a source of legitimacy to behavioral powers. Concepts are the eyes of our intellectual world, and imagination is a step to look through that window. We need concepts to make the living world more meaningful and understandable. However, an intellectual education is needed to load the correct meanings into the concepts. For example, when the sun is said, the imagination that comes to mind is not the same, and when it comes to honesty, virtue, freedom, equality, the imagination that comes to mind is not the same, and in high-context cultures, meaningful confusion can be prevented in terms of communication with clear concept maps; In low-context cultures, concept-meaning relationships contain quite different and inconsistent results. The difference between what is and should be builds the purpose of the concept of ethics. Therefore, every newly learned concept builds a new place in the human mind, and it is very important for it to make sense of events, to maintain relationships, to make sense of life as a social being. While the new media created its own values ​​system in the information age, traditional media tools have transformed their existing values. As a result of the monopolization of large corporations, media institutions strengthened the inter-market dependency relations. In this context, new media tools fulfill a very important function as the living area of ​​the culture industry and consumer society. The main ethical problems are the media's stay between the "common good" and the "real", the contradictions about what is and should be, the difficulties in determining the right and the wrong, and the theoretical approaches to conflict with the basic facts of the practice.Nowadays, when the consumption behavior of even the poorest people is examined, not buying but not buying; There was a society in which it was shameful, condemned and deemed not to buy, but to save, even if it did not need it. The product, which was eager to buy a few months ago, was trash at the end of the season in terms of the consumer and this situation was associated with wealth, culture, happiness and beauty; They are also indicators of changing ethical norms with different consumption behaviors.

 

                          Keywords: Consumption Culture, New Media, Changing Ethical Norms