THE RELATIONSHIP BETWEEN PAIN-ANGER LEVELS AND SLEEP QUALITY OF PATIENTS HOSPITALIZED IN THE ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY CLINIC BECAUSE OF MUSCULOSKELETAL INJURY


Creative Commons License

Yılmaz M. , Gürler H.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.79-86, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.79-86

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the relationship between pain-anger levels and sleep quality of patients hospitalized in the orthopedics and traumatology clinic because of musculoskeletal injury.

Methods: This study is descriptive and cross-sectional. The study was conducted with 153 patients who underwent plaster cast and traction because of musculoskeletal injuries in an orthopedic clinic at a university hospital. The data was collected between January 1st, 2011 and June 30th, 2011 by using the visual analog scale (VAS) and the Spielberger state-trait anger expression inventory (STAXI) questionnaires. The data was analyzed using descriptive tests and the relationship between pain-anger-sleep quality was determined through the Pearson correlation test.

Results:. The mean age of 153 patients who participated in this study was 52.78: 56.3% were male, 74.5% were married, 55.6% had primary school education level, 56.2% were dependent, 51.0% had plaster cast applied and 53.6% had pain. The patients’ mean score for the severity of their pain was found as 4.8 cm (SD=2.3) according to VAS. The average of their trait anger score was moderate (20.49) according to the STAXI. The highest score of the patients on the STAXI scale was the anger-control (22.12±4.91), and the lowest score was the anger-in subscale. (15.39±3.57). It was determined that 68.3% of the patients had a negative effect on sleep quality due to pain and their sleep quality mean score was 5.4 cm (SD=2.6) according to VAS. There was no significant relationship between pain-anger-sleep quality (p>0.05). It was found that there was a significant relationship between patients' trait- anger with anger-in, anger-out, and anger control (r=0.294, 0.589, 0.364 respectively) (p=0.001).

Conclusion: The results of this study showed that the sleep quality of the patients was negatively affected by pain rather than anger. According to this result, it may be recommended to manage pain effectively to improve the quality of sleep in hospitals. It is also recommended to perform well-designed prospective randomized controlled trials to obtain strong evidence.

Keywords: plaster casts or traction, pain, anger, sleep quality, nursing

Amaç: Bu çalışma, kas-iskelet yaralanması nedeni ile ortopedi ve travmatoloji kliniğine yatırılmış hastaların ağrı- öfke düzeyi ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile yapıldı.

Yöntem: Bu çalışma, tanımlayıcı ve kesitseldir. Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde kas iskelet yaralanması nedeni ile alçı ve traksiyon uygulanan 153 hasta ile yürütüldü. Veriler 1 Ocak 2011- 30 Haziran 2011 tarihleri arasında anket formu, ağrı düzeyi ve uyku kalitesini belirlemek için görsel kıyaslama ölçeği (GKÖ) ve Spielberger’ın sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı testler, ağrı-öfke-uyku kalitesi arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Bu araştırmaya katılan 153 hastanın yaş ortalaması 52.78 idi:%56.3'ü erkek,%74.5'i evli,%55.6'sı ilkokul,%55.6'sı şehirde yaşıyordu,%56.2'si bağımlı idi,%51.0'ına alçı uygulanmıştı. Hastaların %53.6’sının ağrısı vardı. Hastaların GAÖ’ye göre ağrı şiddeti ortalamasının 4.8 cm (Ss=2.3) idi. SÖÖTÖ’ne göre sürekli öfke puan ortalamasının orta düzeyde (20.49) olduğu belirlendi. Hastaların SÖÖTÖ ölçeğinden aldıkları en yüksek ortalama puanının öfke kontrol alt boyutu (22.12±4.91), ve en düşük ortalama puanın ise öfke-içe alt boyutundan (15.39±3.57) aldığı bulundu. Hastaların %68.3’ünün ağrı nedeni ile gece uyku kalitesinin olumsuz etkilendiği ve GAÖ’ye göre uyku kalitesi ortalamasının 5.4 cm (Ss=2.6) idi. Ağrı-öfke düzeyi-uyku kalitesi arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı belirlendi(p>0.05). Hastaların sürekli öfke ile öfke içe vurma, öfke dışa vurma ve öfke kontrolü arasında anlamlı ilişki olduğu bulundu(r=0.294, 0.589, 0.364 sırası ile) (p=0.001).

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, hastaların uyku kalitesinin öfkeden ziyade ağrıdan olumsuz etkilendiğini gösterdi. Bu sonuca göre, hastanedeki uyku kalitesini arttırmak için ağrının etkin bir şekilde yönetilmesi önerilir. Ayrıca güçlü kanıt elde etmek için, iyi tasarlanmış prospektif randomize kontrollü çalışmaların yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: alçı ve traksiyon, ağrı, öfke, uyku kalitesi, hemşirelik