Ebelik Öğrencilerine Verilen Eğitimin Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum ve Şiddet Belirtilerini Tanıma Düzeyleri Üzerine Etkisi*


Creative Commons License

Ertekin Pınar Ş. , Özdemir S.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.11, no.2, pp.300-309, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31020/mutftd.848424
  • Title of Journal : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.300-309

Abstract

Objective: This study was carried out to determine the effect of the education given to midwifery students on their occupational roles in violence and recognizing signs of violence levels. Methods: The sample of this semi-experimental research consisted of 125 students studying at midwifery department of a university (experimental group= 60; control group= 65). Students in the experimental group were given education to recognize violence and its signs, while no education was given to the control group. Data were collected using Personal Information Form, the Attitudes Scale Regarding Occupational Role in Violence and the Scale for Recognizing the Signs of Violence Against Women by Nurses and Midwifes. Results: While there was no statistically significant difference between the groups in terms of the Attitudes Scale Regarding Occupational Role in Violence mean scores after the education in the second follo-up (p=0.407), there was a significant difference between the physical (p=0.004), emotional (p=0.001) and total (p=0.001) mean scores of Recognizing the Signs of Violence Against Women by Nurses and Midwifes (p=0.001). Students’ physical, emotional and total scale scores of Recognizing the Signs of Violence Against Women by Nurses and Midwifes in the experimental group were significantly higher than the control group after the education. Conclusion: While the education did not have an impact on students' attitudes towards their occupational roles in violence, they had a positive effect on the increase of their knowledge level towards recognizing signs of violence. It is recommended to provide students with activities such as education, counseling and courses to recognize the violence and its symptoms.

Amaç: Araştırma ebelik öğrencilerine verilen eğitiminin şiddette mesleki rollerine ilişkin tutum ve şiddet belirtilerini tanıma düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Yarı-deneysel araştırmanın örneklemini bir üniversitenin ebelik bölümünde öğrenim görmekte olan 125 (deney grubu=60; kontrol grubu=65) öğrenci oluşturmuştur. Deney grubunda olan öğrencilere şiddet ve belirtilerini tanımaya yönelik eğitim verilmiş, kontrol grubuna herhangi bir eğitim yapılmamıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği ve Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek ile toplanmıştır. Bulgular: Eğitim sonrası ikinci izlemde deney ve kontrol grubu arasında Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken (p=0.407), Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçeğin fiziksel (p=0.004), duygusal (p=0.001) ve toplam (p=0.001) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Eğitim sonrası deney grubuna alınan öğrencilerin fiziksel, duygusal ve toplamda Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek puanları konrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Sonuç: Eğitim, öğrencilerin şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumları üzerinde değişiklik oluşturmazken, şiddet belirtilerini tanımalarına yönelik bilgi düzeylerinin artışı yönünde olumlu etkisi olmuştur. Öğrencilere şiddet ve belirtilerini tanımaya yönelik eğitim, danışmanlık, kurs gibi etkinliklerin sağlanması önerilmektedir.