İlköğretim Okulu Kız Öğrencilerinde Menstruasyon Dönemi Hijyeni


Güler G., Bekar M. , Güler N. , Kocataş S.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.14, no.6, pp.135-139, 2005 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 6
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.135-139

Abstract

Özet

Araþtýrma Alibaba Saðlýk Ocaðý Bölgesi'ndeki üç

ilköðretim okulunda öðrenim gören öðrencilerinin

menstrüasyon ve perine hijyeni konusundaki

uygulamalarýný belirlemek amacýyla tanýmlayýcý

olarak yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini, üç okulda

öðrenim gören ve menstrüasyon olan 139 kýz

öðrenci oluþturmaktadýr. Evrenin tamamý araþtýrma

kapsamýna alýnmýþtýr. Öðrencilerin yaþlarý 9-17 yýl

arasýnda deðiþmektedir.

Veriler Nisan- Mayýs 2004 tarihleri arasýnda

araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen soru formu

aracýlýðý ile toplanmýþtýr. Veriler SPSS 10.0 yazýlým

programýnda veri tabaný oluþturularak

deðerlendirilmiþtir.

Anne ve babalarýnýn eðitim düzeyi çoðunlukla

ilkokul olup (sýrasýyla %43.9, %41.0), %74.1'inin

ailesi çekirdek tipte, %37.4'ünün saðlýk güvencesi

SSK dýr. Araþtýrma sonucunda; öðrencilerin

%15.1'inin menstrüasyon sýrasýnda banyo

yapmadýðý, %23.7'sinin tuvaletten sonra perine

bölgesini arkadan öne doðru temizlediði, %

15.1'inin yýkanabilen bez kullandýðý, yaklaþýk üçte

birinin (%28.0) pedini günde bir ya da iki kez

deðiþtirdiði, beþte birden fazlasýnýn (%22.3)

külotunu haftada bir kez deðiþtirdiði ve yalnýzca

%12.9'unun külotunu her gün deðiþtirdiði

belirlenmiþtir.

Bu sonuçlara göre, öðrencilerin perine ve

menstrüasyon hijyenine iliþkin uygulamalarýnýn

yetersiz olduðu ve bu durumun enfeksiyon

açýsýndan risk oluþturduðu söylenebilir.

Anahtar Sözcükler: Menstrüasyon hijyeni,

perine hijyeni, adölesan saðlýðý, üreme saðlýðý