İbn Kemal Üzerine Yapılan İlmi Çalışmalar,


Creative Commons License

Demir H.

TOKAT GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.151-178, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: TOKAT GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.151-178

Özet

Osmanlı âlimlerinden Ahmed b. Süleyman b. Kemal Paşa hakkında birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu yazı makaleler, internet siteleri, kütüphane kayıtları, Ulusal Tez Merkezi, İslam Araştırmaları Merkezi, dijital kütüphaneler ve kitaplar taranarak İbn Kemal hakkında yazılan eserlerin bir listesi oluşturulmuştur. İbn Kemal h. 873 (1469)’te Tokat’ta doğmuştur. Asker olarak görev yaparken sonra ilmiye sınıfına geçmiştir. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislâmlık görevlerinde bulunmuştur. H. 940 (1533)’ta vefat etmiştir. İbn Kemal’e tarih, dil, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, ahlak, felsefe ve tıp gibi birçok alanda 179-360 arasında eser nispet edilmiştir. Yazma halindeki bu eserlerin bir bölümü tahkik edilerek basılmıştır. Farklı eserlerde verilen rakamlar eserlerini tespit hakkında yeterli çalışmanın henüz yapılmadığını bize göstermektedir. Bunun için İbn Kemal’e ait eserlerin belirlenmesi, ona ait olmadığı halde ona nispet edilen eserlere işaret edilmesi gerekli bir çalışmadır. Bunun için Tokat Valiliği bünyesinde kurulan Şeyhülislam İbn Kemal Araştırma Merkezi aktif hale getirilebilir. İbn Kemal’e ait olduğu tespit edilen eserler bu merkez himayesinde kurulacak kütüphanede bir araya getirilebilir. Matbu ve yazma eserleri günümüz imkânları kullanılarak araştırmacıların kolayca ulaşabileceği hale getirilebilir. Bu ve benzeri çalışmalar, bir vefa borcu olduğu kadar, bilimsel önem de taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: İbn Kemal, Kadı, Şeyhülislam, Tokat, Ahlak. 

SCHOLARY WORKS ON IBN KEMAL Abstract There have been numerous scientific works on Ahmad b. Sulayman b. Kemal Pasha who was an Islamic scholar among the Ottomans. This article includes a list of works written about Ibn Kemal by scanning articles, internet sites, library dates, National thesis Center, Islamic Research Center, digital libraries and books. Ibn Kemal was born in 1469 CE (837 AH) in Tokat. While serving for the army he passed into the 'ilmiye class'. He had been serving as a Mudarris, a Qadi , a Qadi-ul asker1 and a Shaykhal Islam. He died in 1533 CE (940 AH). Ibn Kemal has been referred to works between 179-360 in many fields such as history, language, Fiqh, Tafsir, Hadith, Kalam, Akhlaq, philosophy and medicine. One part of these works were verified and printed. The numbers given in different works show that there is not enough work done yet to determine their works. For this, the identification of Ibn Kemal's work is a necessary work to show which works are referred to him although they are not his. That for the 'Shaykh ul-islam Research Center' which is established within the Tokat Governorship can be activated. The works that are identified as Ibn Kemal's can be brought together in the library which will be built in this center. Printed and handwritten manuscripts can be made available to researchers easily by using today's facilities. This and similar studies are of scientific importance as well as a duty of loyalty.