Hanefî Fakihi Burhânüşşerîa’nın Vikâye Adlı Eserinin el-İnâye Fî Şerhi Vikâyeti’xxr-Rivâye Kümenati Şerhi


Creative Commons License

Demir H.

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU, Tokat, Türkiye, 18 Ekim 2018, cilt.1, ss.180-204

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Tokat
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.180-204

Özet

 Hicrî VII. yüzyıl Hanefî fakihi Burhânüşşerîa’nın Vikâyetü’r-rivâye fî mesâili’lHidâye adlı eseri, hicrî VI. yüzyıl Hanefî fakihi Merğinânî’nin el-Hidâye’sindeki meselelerin derlenmesiyle oluşturulan muhtasar bir metindir. Bu tebliğde bu muhtasar eserin şerhlerinden Kumenâtî’nin el-İnaye fi Şerhi’l-Vikaye adlı Vikaye şerhinin bazı şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuştur. el-İnâye fî Şerhi’l-Vikâye Tokat ili sınırları içerisinde olan Kumenât (Gümenek)’li Seyyid Hasan (ö. 840/1436) tarafından yazılmıştır. Yazma halindeki eserin nüshaları kütüphanelerde mevcuttur. Seyyid Hasan Kumenâtî, şerhte Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarından istifade etmiştir. İfadesine göre Vikaye’nin veciz, sade ve edebi ifadelerini açıklamıştır. Kitabın uzamaması için kaynakları kısaltmalarla kaydetmiştir. Bahisleri açıklarken tanımları tahlil etmekte ve değerlendirmeler yapmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vikâye, Burhânüşşerîa, Kumenâtî, el-İnaye, Hanefî, Fıkıh

Vikâyetü’r-rivâye fî mesâili’l-Hidâye by Burhânüşşerîa, a Hanafi scribe of the 7th century Hijri calendar, is a compendious work that consists of a compilation of the issues in el-Hidâye by Merğinânî, a Hanafi scribe of the 7th century Hijri calendar. This paper discusses the structure and content of Kumenâtî’s el-İnaye fi Şerhi’l-Vikaye, a Vikaye commentary. el-İnaye fi Şerhi’lVikaye is written by Sayyid Hasan (d. 840/1436) of Kumenât (Gümenek) in today’s Tokat, Anatolia. There are several copies of handwritten manuscript in libraries. It is seen that Kumnâtî draws on the books of the Hanafi school of Islamic law in this commentary. As he says, he explains the concise, plain and literary expressions in the Vikaye. He gives the bibliography in abbreviations so as not to make his text long. He analyses the terms under consideration, comments on them and makes choices while explaining. Key Words: al-Wiqaya, Burhan ash-Sharia, Kumenati, al-İnaye, Hanafi, Fiqh