Hanefî Fakihi Burhânüşşerîa’nın Vikâye Adlı Eserinin el-İnâye Fî Şerhi Vikâyeti’xxr-Rivâye Kümenati Şerhi


Creative Commons License

Demir H.

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU, Tokat, Türkiye, 18 Ekim 2018, cilt.1, ss.180-204

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Tokat
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.180-204

Özet

 Hicrî VII. yüzyıl Hanefî fakihi Burhânüşşerîa’nın Vikâyetü’r-rivâye fî mesâili’lHidâye adlı eseri, hicrî VI. yüzyıl Hanefî fakihi Merğinânî’nin el-Hidâye’sindeki meselelerin derlenmesiyle oluşturulan muhtasar bir metindir. Bu tebliğde bu muhtasar eserin şerhlerinden Kumenâtî’nin el-İnaye fi Şerhi’l-Vikaye adlı Vikaye şerhinin bazı şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuştur. el-İnâye fî Şerhi’l-Vikâye Tokat ili sınırları içerisinde olan Kumenât (Gümenek)’li Seyyid Hasan (ö. 840/1436) tarafından yazılmıştır. Yazma halindeki eserin nüshaları kütüphanelerde mevcuttur. Seyyid Hasan Kumenâtî, şerhte Hanefi mezhebinin fıkıh kitaplarından istifade etmiştir. İfadesine göre Vikaye’nin veciz, sade ve edebi ifadelerini açıklamıştır. Kitabın uzamaması için kaynakları kısaltmalarla kaydetmiştir. Bahisleri açıklarken tanımları tahlil etmekte ve değerlendirmeler yapmaktadır. Anahtar Kelimeler: Vikâye, Burhânüşşerîa, Kumenâtî, el-İnaye, Hanefî, Fıkıh