Akademisyenlerin Serviks Kanseri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi


Bekar M. , Güler G., Demirel G. , Yılmaz M. , Güler N. , Güler H. , ...Daha Fazla

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.102-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 14 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.102-109

Özet

Amaç: Araflt›rma, akademisyenlerin serviks kanseri konusundaki

bilgi düzeylerini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.

Materyal ve Metod: Tan›mlay›c› olarak planlanan araflt›rmada

a¤›rl›kland›rma yap›larak sistematik örnekleme yöntemi ile alfa 0.05

önem düzeyine göre toplam 148 kad›n örnekleme al›nm›flt›r. Kad›nlar

taraf›ndan bireysel olarak doldurulan formlardaki bilgi sorular› için

her bir do¤ru yan›t 1 puan ve yanl›fl yan›t 0 puan verilerek de¤erlendirilmifltir.

Veriler kifli say›s› ve yüzdesi fleklinde tablolaflt›r›lm›flt›r.

Sonuçlar: Akademisyenlerin %43.9’unun serviks kanserine yönelik

bilgi ald›klar› bulunmufltur. Akademisyen kad›nlar›n serviks kanseri,

risk faktörleri ve pap smear ile ilgili bilgilerinin oldu¤u ancak bu

bilgilerinin yeterli düzeyde olmad›¤› belirlenmifltir.

Tart›flma: Akademisyen kad›nlar›n serviks kanseri, risk faktörleri

ve pap smear ile ilgili bilgileri istendik düzeyde de¤ildir.

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Akademisyen, Bilgi Düzeyi