Emet gölsel Neojen baseninin jeolojik incelenmesi (Hisarcık güneyi)


Creative Commons License

Yalçın H. , Semelin B., Gündoğdu M.

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.12, ss.39-52, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 12
  • Basım Tarihi: 1985
  • Dergi Adı: Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.39-52

Özet

Emet baseninin tabanını değişik yaş ve litolojideki

Temel kayaçlan (Miyosen öncesi) ile Alt Miyosen

yaşlı andezitler oluşturur, Bu birimler üzerinde

uyumsuzlukla bulunan orta Miyosen yaşlı Doğankayası

formasyonu alt kesiminde tüf arakatkıları da içeren

kireçtaşı ve kumtaşı ardalanınası ile temsil edilmektedir.

İstif, karbonatlı ve kınntılı kayaç arakatkı-

lı zeolitli tüflerden oluşan Köpenez formasyonu ile

devam etmektedir. Yer yer kömür içeren Beyköy formasyonu

altta kimyasal kireçtaşlan; üstte ise kuzeyde

akarsu, güneyde distal türbidit karekterindeki kırıntılı

kayaçlarla temsil edilmektedir. Üst Miyosen başlangıcında

güneyde kumyan buna karşın kuzeye doğru

genişleyen gölde Emet formasyonunu oluşturan kireçtaşı,

dolomit, kiltaşıımam ve boratlarm çökelimi

gelişmiştir. Gölsel istü, a1üvyon yelpazesi ortamında

çökeimiş kaba kırıntılı kayaçlardan oluşan Pliyosen

yaşlı Merkezşıh1ar fc.mııasyonu ile son bulmaktadır.

Bu birim üzerinde uyumsuzlukla olivin bazaltlar (pliyosen)

yer almakjadn. En üstte ise açısal uyumsuz-

lukla Kuvatemer oIuşuklan (traverten, çakıltaşı ve

pekişmemiş sedimanlar) bulunmaktadır.

Diğer taraftan, bu incelemeler sonucunda bölgede

sedimantasyonla çağdaş tektorıik hareketlerin

yanı sıra üç ana evrede egemen olan volkanizmanın

varlığı da belirlenmiştir.