Bibliometric Analysis of Environmental Education Research on Web Of Science Databases


Yeşiltaş E. , Ablak S.

5 th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, Muğla, Turkey, 21 May 2021, pp.443-444

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.443-444

Abstract

The purpose of this study is to examine scientific publications on environmental education in Web of Science databases in terms of bibliometric indicators. Today, Web of Science includes more than 37,000 journals and more than 171 million records, and contains various data from different citation databases containing different information collected from journals, conferences, reports, books and book series. In the research, one of the qualitative research methods, the case study method was applied. The scanning range of bibliometric data obtained from WoS databases created by Clarivate Analytics covers the dates between 1970 and October 2021. The bibliometric analysis technique was used in the analysis of the data obtained in the study. As a result of the analysis, it was concluded that 6663 of the studies recorded in WoS databases between 1970 and 2021 were studies on environmental education. In addition, it is seen that 3365 of these records (50.57%) are in the categories of educational research and educational sciences disciplines. It is concluded that the most common type of publication on environmental education is articles with a total of 5009. It is seen that approximately 75% of the published articles have been published in the last ten years. This ratio shows that educational research on environmental education has increased in recent years. It has been seen that the most effective scientific source on publications on environmental education is the "Environmental Education Research Journal." Considering the institutions where these authors worked, it was seen that the first five institutions were Brazil, USA and Australian universities. It was determined that the most active among the broadcasting countries was the USA, followed by Brazil, Spain and Australia. The fact that Turkey ranks 8th in the aforementioned ranking and is among the top ten countries among 145 different countries shows that comprehensive studies have been carried out in this field.

Bu çalışmanın amacı, Web Of Science veri tabanlarında yer alan çevre eğitimi ile ilgili bilimsel yayınları bibliyometrik göstergeler açısından incelemektir. Günümüzde Web of Science, 37.000’in üzerinde dergiyi ve 171 milyondan fazla kaydı içermekte ve dergilerden, konferanslardan, raporlardan, kitaplardan ve kitap serilerinden toplanan farklı bilgileri içeren farklı atıf veri tabanlarından çeşitli verileri barındırmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi uygulanmıştır. Clarivate Analytics tarafından oluşturulan WoS veri tabanlarından elde edilen bibliyometrik verilerin tarama aralığı 1970 ile Ekim 2021 arasındaki tarihleri ​​kapsamaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde bibliyometrik analiz tekniği uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 1970-2021 yılları arasında WoS veri tabanlarına kaydedilen araştırmaların 6663'ünün çevre eğitimi ile ilgili çalışmalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu kayıtların 3365'inin (% 50,57) eğitim araştırmaları ve eğitim bilimleri disiplinleri kategorilerinde olduğu görülmektedir. Çevre eğitimi ile ilgili en yaygın yayın türünün toplam 5009 adet ile makaleler olduğu sonucuna varılmıştır. Yayınlanan makalelerin yaklaşık %75'inin son on yılda yayınlandığı görülmektedir. Bu oran, çevre eğitimi ile ilgili eğitim araştırmalarının son yıllarda arttığını göstermektedir. Çevre eğitimi ile ilgili yayınlar konusunda en etkili bilimsel kaynak “Environmental Education Research Journal” olduğu görülmüştür Yine analizler sonucunda ilgili alana katkı sağlayan 145 ülkeden 13873 farklı yazar olduğu belirlenmiştir. Söz konusu yazarların görev yaptığı kurumlara bakıldığında ilk beş kurumun Brezilya, ABD ve Avustralya üniversiteleri olduğu görülmüştür. Yayın yapılan ülkelerin arasında en aktif olanın ABD olduğu, ardından Brezilya, İspanya ve Avustralya’nın geldiği tespit edilmiştir.  Söz konusu sıralamada Türkiye’nin 8. sırada yer alarak 145 farklı ülke arasında ilk on ülkeden biri olması bu alanda kapsamlı çalışmaların yapıldığını göstermektedir.