Türkiye de Bulunan Bazı Yerli Sığır Irklarının STR Markörler İle Genetik Karakterizasyonu


Creative Commons License

Özşensoy Y. , Kurar E., Müge D., Bulut Z., Altunok V., Işık A., ...More

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.155-163, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.155-163

Abstract

Değişen çevre koşulları dünya fauna ve florasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, “Türkiye Yerli Evcil Genetik Kaynaklarından Bazılarının in vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması- I (TÜRKHAYGEN-I)” projesi kapsamında, Türkiye’de bulunan yerli sığır ırklarının mikrosatellit DNA markörler kullanılarak genetik karakterizasyonu ve filogenetik ilişkilerinin belirlenmesidir. Yerli Kara (YK), Boz Irk (BI), Güney Anadolu Kırmızısı (GAK), Yerli Güney Sarısı (YGS), Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) ve Zavot (ZAV) ırkı sığırlardan kan örnekleri alınmış ve standart fenol/kloroform yöntemi kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 20 mikrosatellit lokusu FAO ve Uluslar arası Hayvan Genetiği Derneği (ISAG) tarafından tavsiye edilen listeden seçilmiştir. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ürünleri Beckman Coulter CEQ-8000 Genetik Analiz Sistemi kullanılarak kapiller elektroforez ile ayrıştırılmış ve markör genotipleri tespit edilmiştir. İstatistiksel analizlerde toplam allel sayısı, Hardy-Weinberg Dengesine (HWE) uygunluk parametreleri hesaplanmış ve filogenetik ağaçlar çizilmiştir. Toplam 274 farklı allel tespit edilmiş olup, en düşük allel sayısı (8) INRA005 ve BM1824, en yüksek allel sayısı (23) ise TGLA122 lokusunda gözlenmiştir. Faktöriyel benzerlik analizlerinde (FCA), YGS, YK, DAK ve GAK ırklarının birbirlerine yakın, BI ve ZAV ırkları ise daha uzak yerleşim göstermişlerdir. Çalışmaya konu olan bu ırkların genetik parametreleri ve filogenetik ilişkileri genel olarak mevcut coğrafi konumları ile uyumlu bulunmuştur.