Evaluation of Condition of Commitment to the Trade Union among Subcontracted Labourers Working in Hospitals


Creative Commons License

Aydın J. C. , Yaşar G.

Emek Araştırma Dergisi, vol.10, no.15, pp.149-170, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 15
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Emek Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.149-170

Abstract

Abstract

This research aims to determine commitment levels of subcontracted labourers who are members of a trade union and working in hospitals to the trade union and to specify their socio-demographic differences. The population of the research contains 1653 members of DİSK Genel-İş Trade Union at three university hospitals in Ankara who are working as subcontracted labourers in June 2016. 334 participants are participated to sampling. The questionnaire used as a means for data collection has included socio-demographic variables and “Commitment to Trade Union Scale’ which has been revised for Turkish by Bilgin (2003) and included four sublevels. In the research statistically significant differences are obtained for gender, hospital, position in the workplace in terms of the total point whereas age, marital status, education, total work duration, trade union membership do not make any significant statistical differences. There has been significant differences between  sosyo-demographic factors and sublevels of the scale too. It is thought that findings have been guided for trade unions for strengthening their relations with their members. Therefore to conduct more researches in different hospitals, to reach more labourers, and to repeat the same research with different variables tought to be usefull.

Keywords: hospital, health workers, trade union, union commitment


Öz

Bu çalışma sendikaya üye olan ve hastanelerde dışarıdan hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerin sendikaya bağlılık düzeylerini saptamak ve sosyo-demografik özelliklere göre farklılıklarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Ankara’da iki üniversitenin üç hastanesinde dışarıdan hizmet alımı kapsamında çalışmakta olan ve DİSK Genel-İş sendikasına Haziran 2016 tarihi itibariyle üye olduğu bildirilen 1653 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 334 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan ankette, sosyo-demografik değişkenler ile Bilgin (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve dört boyuttan oluşan “Sendikaya Bağlılık Ölçeği” yer almaktadır. Araştırmada sendikaya bağlılık toplam puanının cinsiyet, çalışılan kurum ve işyerindeki görev bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık taşıdığı, buna karşılık yaş, medeni durum, eğitim, toplam çalışma yılı, sendikaya üyelik süresi açısından anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin sonuçlar da sosyo-demografik özelliklere göre farklılaşmaktadır. Sendikaların üyeleri ile ilişkilerinin güçlendirilmesi sürecinde yol göstereceği olacağı düşünülen bu araştırmanın daha fazla hastanede yapılması, daha geniş kitlelere ulaşılması ve farklı değişkenlerle tekrarlanmasının  yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: hastane, sağlık çalışanları, sendika, sendikaya bağlılık