Secondary School Students’ Awareness of Environmental Education Concepts


Creative Commons License

Ablak S. , Yeşiltaş E.

Review of International Geographical Education Online, vol.10, no.3, pp.445-466, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33403/rigeo.745951
  • Title of Journal : Review of International Geographical Education Online
  • Page Numbers: pp.445-466

Abstract

Humans have been living in an environment since its existence. Human approaches and attitudes towards the environment in which they live have changed over time. It is hoped the negative attitudes of humans towards nature, the environment and environmental problems will change in a positive way, due to increasing levels of awareness occurring through environmental education. The aim of this study is to measure secondary school students' level of awareness about environmental education concepts. A quantitative survey model is used in this study. The sample of the study was taken at several central secondary schools in the Sivas province for students in Grades 5 – 8. There are a total of 524 students in the study. The “Environmental education concepts awareness scale (ÇEKFÖ)”, developed by Ötün, Artun, Temur & Tozlu (2017) consists of 22 items and is a data collection tool for this study. The IBM SPSS statistical 23 package program was used to analyze the data. The results were analyzed by means of arithmetic-mean, standard-deviation, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test. The data was evaluated with a significance level of 0.05. As a result of the research, it was concluded that secondary school students who participated in ths research had a high level of awareness about the concepts of environmental education overall. On the other hand, it was concluded that there was no significant difference in secondary school students‘ awareness of environmental education concepts compared to gender and family speech status variables on environmental issues. İt was observed that there was a significant difference between variables such as class, mothers’ education, fathers’ education and family monthly income levels.

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren bir çevre içerisinde yaşam sürdürmek durumunda kalmıştır.

İçerisinde yaşadığı çevreye yönelik yaklaşım ve tutumu ise tarihi süreçte değişiklik göstermiştir.

İnsandaki doğaya karşı var olan olumsuz tavır, zaman içerisinde verilen çevre eğitimi ile sağlanan

bilinçlendirmeye bağlı olarak insanların çevreye ve çevre sorunlarına karşı gösterdikleri tutumu olumlu

yönde değiştireceği düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin çevre eğitimi

kavramlarına yönelik farkındalıklarını ölçmektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama

modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Sivas ili merkez ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında

öğrenim gören toplamda 524 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak Ötün,

Artun, Temur & Tozlu (2017) tarafından geliştirilen ve 22 maddeden oluşan “Çevre Eğitimi

Kavramları Farkındalık Ölçeği (ÇEKFÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde

IBM SPSS Statistic 23 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular aritmetik ortalama, standart

sapma, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi ile çözümlenmiş ve verilerin anlamlı olup

olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılım

gösteren ortaokul öğrencilerinin genel anlamda çevre eğitimi kavramlarına ilişkin farkındalık

düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan ortaokul öğrencilerinin çevre eğitimi

kavramlarına yönelik farkındalıklarında cinsiyet ve ailede çevre sorunları üzerine konuşma durumu

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı; sınıf, anne eğitim, baba eğitim ve ailenin aylık

gelir düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık oluşturduğu gözlemlenmiştir.